Eestimaa õpib ja tänab

joosep

Eesti haridus on üks maailma parimaid, meie noortel on head teadmised ja oskused. Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.

Selle aasta 15. märtsist 17. aprillini oli kõigil võimalik esitada tunnustamiseks suurepäraseid kandidaate 11 kategoorias: Aasta kutseõppeasutuse õpetaja, Aasta hariduse sõber, Aasta õppejõud, Aasta suunaja, Aasta õppeasutuse juht, Haridusasutuse aasta tegu, Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta klassiõpetaja, Aasta põhikooli aineõpetaja ja Aasta gümnaasiumiõpetaja.

Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon, kes esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele komisjonile. Sel aastal ootame uuendusena maakondlike komisjonide esitatud õpetajate kohta ka õpilaste arvamusi oma õpetajast soovitavalt kuni kaheminutilise videoklipi vormis.

Kogu ettevõtmine tipneb 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuva Aasta Õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Eesti Haridustöötajate Liit ning millest sünnib ka otseülekanne televisioonis. Kõik maakondlike komisjonide esitatud finalistid kutsutakse galaüritusele.

Galal tunnustatakse ka õppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlustel.

Lisainfo gala@hm.ee

Aasta Õpetaja gala õppeasutuse juhi nominendid

Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu 8. oktoobril neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Kindel on see, et neid kõiki ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.

Tutvustame ühe kategooria nominente korraga.

Aasta õppeasutuse juhi nominendid on Heidi Uustalu Kiviõli I Keskkoolist, Liina Tamm Konguta Koolist ja Ott Ojaveer Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

022-heidi-uustaluHeidi Uustalu on Kiviõli I Keskkooli direktor

Heidi Uustalu peab Kiviõli I Keskkooli juhina väga oluliseks oma töötajate rahulolu ning töötab nii enda kui meeskonnaga selle nimel, et muuta koolikeskkond sõbralikuks ja usaldusväärseks. Ta on valmis kuulama ja panustama, on paindlik ja aitab raskes olukorras lahendusi leida. Õnnestumiste puhul tõstab esile nii õpilasi kui õpetajaid.

Heidi on sihikindel ja eesmärgile orienteeritud ning edastab jõuliselt sõnumit: tahan-suudan-teen. Ta on Ettevõtliku kooli programmi vedaja ja liitujate abistaja, tehes tihedat koostööd Ida-Viru ettevõtluskeskusega.

Heidi otsib võimalusi ja toetab õpilaste ja õpetajate osalemist koolitustel ja projektides. Noored Kooli programmi toetajana pakub ta noortele suurepärast töökeskkonda selles projektis. Heidi kaasab koolielu arendamisse lapsevanemaid, teeb sellel eesmärgil koostööd kohalike ettevõtete, omavalitsuse ja linnarahvaga.

Olles võtnud südameasjaks gümnaasiumi säilitamise Kiviõli regiooni laste jaoks ning tehes igapäevaselt tänuväärset tööd haridusasutuse juhina, aitab Heidi jõuliselt kaasa hariduse väärtustamisele ühiskonnas.

033-liina-tammLiina Tamm on Konguta Kooli direktor

Tartumaal asuva Konguta Kooli direktor Liina Tamm on pidanud koolijuhi ametit juba 17 aastat. Selle aja jooksul on Konguta Koolist saanud õpilaskeskne ning edukas kool. Oma tegemistes on olnud Liina alati sihikindel ning loonud õpilase individuaalseid vajadusi arvestava kooli, kus iga laps tunneb end täisväärtusliku koolipere liikmena.

Samuti on Liina loonud Konguta Koolis asjaliku meeskonna, koos kellega on suudetud luua head õppetingimused ning äärmiselt meeldiv ja koostööaldis õhkkond. Õpilaste ja õpetajate seas on tunda õppimisele orienteeritust, samas ka sõbralikkust ja turvalisust.

Konguta Kool on oma tegevustes silma paistnud pilootkoolina Digipöörde programmis osalemisel, samuti teeb kool tihedalt koostööd Nutilabori ja Tiigrihüppe Sihtasutusega. Õpilastes teaduse vastu huvi äratamiseks on Konguta Kool loonud projekti JukuAkadeemia, mis pälvis 2013. aastal Aasta Õpetaja Galal haridusteo tiitli. JukuAkadeemia tulemusel alustavad kõik õpilased teadustööde kirjutamise ja kaitsmisega juba 1. klassis.Kooli tegemistes on kaasatud lisaks õpilastele ja õpetajatele tihti ka vanemad ja vallaelanikud, kelle abil on läbiviidud öökoole, avalikke õpilastööde kaitsmisi, Jukuakadeemiaid jpm.

032-ott-ojaveerOtt Ojaveer on Hugo Treffeneri Gümnaasiumi direktor

HTG direktor Ott Ojaveer peab väga oluliseks suhete arendamist teiste koolidega Eestis ja väljaspool seda.

Peale pikaajalise traditsiooniga Viie Kooli Võistluse (koos Miina Härma Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga) korraldamise, on tema juhtimisel pandud alus Kolme Kooli Kohtumisele (koos Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Keskkooliga).

Põnevaid võimalusi end proovile panna ning silmaringi avardada, on õpilastele pakkunud Ott Ojaveeri juhtimisel kirjutatud rahvusvahelised projektid. Suuresti Ott Ojaveeri isiklik usaldusväärsus on toonud koolile suuri toetussummasid vilistlastelt, samuti on Ojaveeril oluline panus raha hankimisel stipendiumite jaoks andekate õpilaste toetamiseks.

Ott Ojaveeri eestvedamisel on loodud koostöövõimalusi Tartu linna kõrgkoolide ja mäluasutustega. HTG on üks Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidest. Kõik see on võimaldanud HTG õpilastel jõuda suurepäraste tulemusteni nii Eesti kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Ott Ojaveer on pööranud suurt tähelepanu kogu kollektiivi pidevale arendamisele, väärtustades arengut ja õppimist. Sümpaatset tuge kooli arengule pakub Ojaveeri arusaam, et ka häid asju saab alati edasi arendada. Ta on püüdnud sünteesida vanu ja väärtuslikke kooli traditsioone uuendusliku ja teedrajavaga.

Ojaveer on Eesti hariduselus aktiivselt tegutsenud. Ta oli aastaid Tartu koolijuhtide ühenduse eestvedaja ning üks peamisi Tartu õpetajate sügisfoorumi korraldajaid.

Ott Ojaveeri energiline ja sihikindel tegevus on väga oluliselt kaasa aidanud sellele, et HTGst on saanud igati tänapäevane, avatud ning kõrge akadeemilise tasemega õppeasutus, kus peetakse oluliseks kõigi õpilaste igakülgset arengut.

AASTA ÕPPEASUTUSE JUHTI STATUUT
Eesmärk: aasta õppeasutuse juhi auhinnaga tunnustame õppeasutuse eestvedajat, kes on õppeasutust olulisel määral arendanud ja seeläbi kaasa aidanud õppuritele mitmekülgse arengukeskkonna loomisel. Sihtrühm: koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse juhtkonna liige ja kõrgkooli tippjuht. Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid. Auhinna saaja on:
• kasutanud nii kohaliku, riikliku kui ka rahvusvahelise koostöö võimalusi õppurite arengukeskkonna parendamisel;
• sihikindlalt ja tulemuslikult kujundanud õppivat organisatsiooni;
• kujundanud õppeasutuse ja kogukonna vahel suhted, mis on pakkunud tuge õppurite arenguks;
• märkimisväärselt panustanud õppeasutuse, kogukonna, maakonna ja/või riigi hariduse edendamisse, olles algatanud ja läbi viinud ettevõtmisi, mis on toetanud riigi hariduspoliitikat;
• teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

ALLIKAD: Huvitav Kool ja Haridus- ja Teadusministeerium

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga