Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 09.03.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Avakoosoleku p r o t o k o l l

Maidlas 09.märts 2016 nr 1

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.15

Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Tiina Urban (Kiviõli linnasekretär)
Võttis osa: 22 osalejat (nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile) Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald ja Aseri vald

Avasõnad tervituseks ütleb Lüganuse Vallavolikogu esimees Marja-Liisa Veiser

Tervitussõnavõtuga esineb Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin

Konsultant Mihkel Laan tutvustab ajakava:
1. Sissejuhatus: läbirääkimiste taust; teadaolevad tähtajad ja vajaminev dokumentatsioon; konsultandi roll läbirääkimistel
2. Piirkonna üldpilt: peamised sotsiaalmajanduslikud näitajad
3. Läbirääkimiste käigus lahendamist vajavate probleemide ja ootuste esitamine iga KOVi poolt
4. Läbirääkimiste korraldusega seotud küsimused, sh:

• ajakava
• komisjonid
• kokkusaamiste korraldus, sh tehnilised aspektid
• andmete ja analüüside vajadus
• tegevuste rahastamine
• läbirääkimisprotsessi töönimetus
• kommunikatsiooni alused ja korraldus

M.Laan: missugune on üldpilt Kiviõli regiooni linnade/valdada ühinemisel:

• Loogiline kooslus: 1 suurem keskus ning sellega seotud tagamaa, funktsionaalselt toimiv ja loomulik
• Pikaajaline ja toimiv koostöö (ühised investeeringud, tegevused, kokkusaamised jne)
• Mõistlik suurus ja vahemaad – ca 11 000 inimest ja 666 km2, enamus asulad keskusest lähemal kui 10 km
• Keskuslinn ja teised KOVid – võrdsed partnerid (5500 + 5500)
• Toredad ja koostöötahtelised inimesed
• Ühinemine tundub loogiline ja hea mõte

M.Laan: täna on väga õige ja viimane aeg alustada ühinemisläbirääkimistega, sest oodata seaduse jõustumist pole mõtet. 2017.a jaanuari kuus peab olema ühinemiseks valmidus olemas ja nõusolek, koos vajalike lisadokumentidega, esitatud maavanemale.

Mis on oluline:
M.Laan – oluline on soov ja tahe, head lahendused on vaid enda kätes, piisav „lennukõrgus“. Kõiki detaile ei saa ühinemislepingusse kirja panna. Ühinemislepingus kajastatakse strateegilised küsimused ja kokkulepped.
Iga asjaomane vald/linn tagab:

1) vajalike uuringute tegemise – ei ole ilmtingimata vajalik
2) läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise – koduleht, eraldi teavitusplaan
3) elanike arvamuse väljaselgitamise – volikogud kehtestavad korra.

M.Laan tutvustab piirkonna üldpilt, sh peamiseid sotsiaalmajanduslikke näitajad (lisatud slaididena protokollile)

Kõik omavalitsused toovad välja kuni 5 peamist ootust/soovi ja probleemi/muret seoses ühinemisläbirääkimistega

Kiviõli linn
Ootused:

• Üheskoos pakkuda paremat tervise ja sotsiaalabi teenust läbi tervisekeskuse arendamise
• Parem ühistranspordi korraldus
• Võimalus arendada ühiselt turismi
• Ettevõtluskeskkonna ühises arendamises potentsiaal (väikeettevõtlus)

Mured:

• Elanikke hirmutatakse pseudoteemadega
• Erinevad kogukonnna ja kultuurid
• Suurtööstus ja sõltuvus ressursimaksudest

Aseri vald

• Kõikide osapooltega arvestamine ka tulevikus
• Pakutavate teenuste taseme parandamine (vähemalt säilitamine)
• Kokkulepitud ühinemislepingu punktidest kinnipidamine
• Volikogus esindatuse tagamine proportsioonaalselt
• Investeeringute jaotuse kokkuleppe täitmine
• Haridus, sotsiaal jt valdkondade arendamine

Aseri vallavolikogu otsustab 28.03.2016 istungil, millisel suunal peetakse edasisi ühinemisläbirääkimisi, kas Kiviõli või Kunda linnaga.

Lüganuse vald
Ootused:

• Võimekuse kasv ja tagamine – spetsiaistid, toimimine jms
• Haldusmenetluse lihtsustamine – transport, haridus jne
• Kvaliteetsemad avalikud teenused
• Asjaajamise lihtsustamine – kohapeal sots ja majandus
• Valimistel võiks olla mitu valimisringkonda
• Külavanemate kaasatuse tagamine

Mured:

• Ääremaastumine
• Linna domineerimine
• Aseri küsimus, kogu Ida-Virumaa küsimus: mõelda suuremalt juba täna
• Poliitiline killustatus
• Regionaalne killustatus
• Võimalikult kodulähedase hariduse tagamine
• Kaevandustemaatika probleemid
• Eakate kõrge %
• Suurtööstuse edasine areng (Kiviõli Keemiatööstus)
• Ühinemislepingu pidavus
•  Avalike teenuste säilitamine: sots. + majanduse osa

V.Rauam: siin rõhutaks, et see on laiem küsimus regioonis, oluline on Ida-Virumaa liikumine üldse. Aseri otsus on oluline, sest ei tahaks moodustada valda napilt üle 5000 elanikuga. Võik olla ikka 11 000 elanikuga omavalitsus. Tekiks võrdväärne partner lõuna regiooni kõrval.

Sonda vald Ühinenud KOVi puhul oluline
Ootused:

• Sonda tänasel territooriumil säiliks ka hea elukeskkond (mitte ainult kaevandamine)
• Ühistranspordi korraldus (mis saab dotatsioonist?) – peab olema tagatud ka kaugematele küladele
• Kvaliteetsem haridus (kodulähedane, vähemalt algkool)
• Et inimesed saaks kaasa rääkida ka tulevikus suures KOVis (külavanem)

Probleemid:

• Piirkonna suurim tööandja – mis saab tulevikus?
• Teenuste kaugenemine, punktid peaksid jääma kohapeale

Küsimus: kas riik on külavanemate staatuse reguleerimas?

M.Laan: riigi poolt külavanemate keskset regulatsiooni ja lahendust ei tule.

A.Eiche: Külavanemate institutsiooni saab ühinemislepingus ära reguleerida.

Läbirääkimiste korraldusega seotud küsimused

• Ajakava
• Komisjonid
• Kokkusaamiste korraldus, sh tehnilised aspektid
• Andmete ja analüüside vajadus
• Tegevuste rahastamine
• Läbirääkimisprotsessi töönimetus
• Kommunikatsiooni alused ja korraldus

Ajakava:
OTSUSTATI: Selleks, et aasta lõpuks jõuaks protsessi läbida, koostatakse ühinemislepingu esimene versioon hiljemalt Jaanipäevaks. See ei oleks avalik versioon, vaid suunatakse volikogudesse tutvustamiseks. Andmete alustabeli vorm (asutused, töötajad, palgatasemed, lasteaialapsed, õpilased, toetused, investeeringud, osalused organisatsioonides) esitatakse M.Laanile 2 nädala jooksul peale vormi laekumist KOV-ile. Andmete edastamist koordineerib Kiviõli linn.

Komisjonid:
M.Laan: komisjonide moodustamisel on välja pakkuda 2 võimalust:
1) moodustada eraldi komisjonid (nt 2 inimest igast KOVist):

• Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
• Sotsiaalteenused ja –toetused + tervishoid
• Kommunaal, ettevõtlus (turism), ühistransport
• Juhtivkomisjon (investeeringud, korraldusmudel, juhtimine) + keskkond

2) võimalus – juhtivkomisjon, kus käsitletakse kõiki teemasid?

OTSUSTATI: jätkata koostööd esimese variandiga, kus komisjonid teevad tööd valdkonnapõhiselt ja juhtivkomisjoni kureerib tegevusi. Juhtivkomisjon annab informatsiooni üldkogule.

Kokkusaamine:
OTSUSTATI: läbirääkimiste koosolekuid peetakse rotatsiooni korras järgemööda igas ühinevas omavalitsuses. Koosoleku päevaks saab teisipäev (erandjuhtudel neljapäev). Järgmine kokkusaamine toimub Kiviõli I Keskkoolis 05.04.2016 algusega kell 09.00. Koosolekud toimuvad terve pika päeva, plokkide kaupa. Kohapeal on olemas koordinaator. Võõrustaja tagab koosoleku ruumid ja tehnika, kohvi, tee jne. Võõrustaja tagab koosoleku protokollimise.

Rahastamine:
OTSUSTATI: esialgu ühinemise fondi (osaleb iga OV rahaliselt, nt 1 euro iga elaniku kohta) mitte moodustada, seda saab otsustada ja korraldada jooksvalt töö käigus.

Elanike küsitlus:
M.Laan: elanike küsitlust on võimalik teha nii küsitluspunktides kui ka elektrooniliselt (VOLIS) või ainult küsitluspunktides. E-hääletamine on võimalik Andmevara lahenduse VOLIS kaudu. See maksab suurusjärgus 1500 – 1700 eurot. Hääletus on rahvastikuregistri põhine. Kindlasti tuleks kaaluda e-hääletust alternatiivina hääletuspunktidele.

Kommunikatsiooni alused ja korraldus:
Eesmärk on tagada avalik ja läbipaistev protsessi kajastus

OTSUSTATI: Sonda valla esindaja täpsustab, kas on mõeldav nende IT inimese poolt luua eraldi ühinemise teemaline veebileht ja seda administreerida. Kui see pole võimalik, siis tuleb arutusele siiski ühinemise fondi loomine ning veebileht tehakse nendest vahenditest.

A.Eiche: tean, aga täpsustan, et on olemas võimalus ühinemisprotsessi ajaks kaasata abiliseks praktikante.

Tiina Urban
protokollija

ALLIKAS: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised Avakoosoleku protokoll 09.03.2016

1 thought on “Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 09.03.2016

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga