Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 05.04.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Koosoleku p r o t o k o l l

Kiviõlis 05.aprill 2016 nr 2

Algus kell 09.00, lõpp kell 15.45
Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Tiina Urban (Kiviõli linnasekretär)
Võttis osa: nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile (Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald ja Aseri vald)

Avasõnad tervituseks ütleb Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu

Koosoleku töökorraldus:
Juhtivkomisjon: kl 9.00-10.30
Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg: kl 10.30-12.00
Sotsiaalteenused ja toetused + tervishoid: kl 12.30-14.00
Kommunaal, ettevõtlus (turism), ühistransport: 14.30-16.00

JUHTIVKOMISJON

Käsitletavad teemad:
1. Läbirääkimiste seis ja protsessi ajakava kokkulepped
2. Kogutud andmete ülevaatamine
3. Ühinemise eesmärkide määratlemine

1. Läbirääkimiste seis ja protsessi ajakava kokkulepped

1) M.Laan – eelmisel korral sai kokku lepitud, et Sonda uurib ühinemise veebilehe loomise ja administreerimise võimalusi?

Sonda vallavanem – võimalik on luua uus domeen, mida võib ise hallata. Domeenile tuleks leida nimi, mis seostuks ühinemisega. Kulud oleksid 10.50 € + 6.30 € ühes kuus. Teha selle baasil koduleht. Maksma peaks sellele, kes selle valmis teeb ja kes seda administreerib. Gerli Romonovitš on valmis vabatahtlikult uudiseid üles panema. Toimetamise eest võiks ka pisut siiski maksta.

„Kiviõliregioon“? Kas selline võiks domeeni nimi olla? Kas võiks domeeni käiku anda ja kulude osas osaleda?

OTSUSTATI: tehakse üks ühinemisteemalise koduleht. Kõik KOV-id jagavad seda linki oma kodulehtedel ja kulude katmises osalevad kõik. Domeeni nimi on Kivioliregioon.ee. Kindlasti avalikustada info ühinemise kohta ka vene keeles. Märksõna on muukeelsete inimeste kaasamine.

2) M.Laan – tutvustan ühinemisprotsessi üldplaani – selle võib jagada kaheks: – Ühinemislepingu koostamine, põhimõtted ja vajalikud lisad; – 2017.a rakendamise faas.

M.Laan – Ametikohtade täpsusega uue KOV struktuuri paika ei panda, ühinemislepingus sätestatakse üldised printsiibid. Olulised küsimused ja kokkulepped peavad olema lepingus kirjas.

Hetkel on õhus 2 teemat:
– mis saab Aserist
– Lüganuse eestvõtmine volikogu ettepaneku näol suurendada ühinejate ringi.

Selleks, et edasi minna vajaliku tempoga, peaksid volikogud lähima kuu aja jooksul otsused ära tegema.

Aseri vallavanem – 77 % elanikkonnast tahtis ühineda lääne suunas Viru-Nigula ja Kundaga. Nendega oleme läbirääkimisi pidanud, ühisosa on meil olemas. Hiljemalt mai esimesel nädalal saame anda vastuse.

M.Laan – Mais läheks siis intensiivselt edasi, ootame Aseri vastuse ära.

M.Laan – Ringi laiendamine – lõuna regioonis seda reaalselt ei kaaluta, et liituda meiega. Piirid on olemas, aga ühisosa ei ole. Kohtla ja Kohtla-Nõmme puhul on loogika parem.

Lüganuse vol. esimees – lõunapoolsed OV on kahtlane. Kohtla, Kohtla-Nõmme osas on asjad lahtised. Leiame, et kuu ajaga küsimust ei lahenda. Volikogud ei jõua otsuseid vastu võtta. Sonda vallavanem – Sonda vallavolikogu liikmed on seisukohal, et oma senist otsust muutma ei hakata, ühinemisringi laiendamise poolt ei olda.

Kiviõli vol. esimees – volikogu teeb otsuse aprill istungil. Kohtla, Kohtla-Nõmme Toila ja Jõhvi on käed andnud, arvame, et sealt ei tule liitlaseid.

Lüganuse vallavanem – me ei tea teiste seisukohti veel täna, aga protsessiga läheb kiireks. Vabariigi Valitsuse poolt surutakse peale 11 000 elanikku, kas peaks selle maagilise arvu kokku saama? Lõunaregioon hoiab kokku, sealt ei tule liitujaid. Ilmselgelt me teame vastust. „Kohtlad“ ei ole ükshaaval kaubeldavad. Volikogu poolt on tehtud ettepanek meile arutamiseks, kui see tundub mõttetu, siis jätame selle küsimuse sinnapaika.

Lüganuse vol. esimees – kuna Aseri teema on lahtine, siis meie volikogu ettepanek on, et võiks arutada ka maakonnapõhist ühinemist. Sonda vallavanem – oleks ikkagi loogiline rääkida KOL-i piirkonnast, kas siis Aseriga või ilma.

Kiviõli linnapea – koostöö on KOL-il olemas, selline ühinemine oleks loogiline.

OTSUSTATI: aprilli kuu volikogu istungil otsustavad Kiviõli ja Sonda laienemise Kohtla ja KohtlaNõmme osas või siis laienemise kogu Ida-Virumaa osas. Aseri teeb põhimõttelise valiku, kuhu suunas liigutakse. Kui 2 partnerit ütleb ühinemisläbirääkimiste laienemisele ei, siis minnakse edasi KOL-i piirkonnaga.

Lüganuse vol. esimees – on tekkinud küsimused komisjonide rollide ja pädevuse osas. Uue KOV personali ja kvalifikatsiooni osas.

M-Laan – Eraldi kindlat reeglistikku pole komisjonidele mõtet määratleda. Lõplike otsuseid komisjoni poolt ei tehta. Nõuded personalile ja kvalifikatsioonile on uue OV pädevus – see on pigem 2017 rakendusfaasi teema juhtimiskomisjonile, need on juhtimisotsused.

Lüganuse vol. esimees – ettepanek on luua veel üks komisjon – keskkonna ja maaelu komisjon, kelle valdkonda kuuluksid Uus Kiviõli kaevandus, Aidu korrastamine, keskkonnatasud, ääremaastumise vältimine jms. Need on teemad, mida tuleks kindlasti arutada.

OTSUSTATI: moodustada keskkonna ja maaelu komisjon. Teenuse korraldus ja investeeringud on juhtivkomisjoni teema. Juhtivkomisjonis osalevad kindlasti volikogu esimees ja vallavanem/linnapea. Iga KOV kaasab komisjonide töösse ametnikke/spetsialiste, keda vajalikuks peab. Liikmete arv pole piiratud, takistusi ei tehta. Väga tähtis on paindlikkus, vastavalt vajadusele ja teemale.

M.Laan tutvustab läbirääkimiste protsessi üldkava (lisatud protokollile)
Mai – teemakomisjonide tulemuste ülevaatamine; juhtimiskorralduse üldised põhimõtted; investeeringud.
Juuni ja august – volikogus arutatakse ÜL-gu tervikvarianti, võetakse seisukoht investeeringute osas. Volikogus võiks käia mitu arutelu, antakse tagasisidet, tehakse ettepanekuid. Augustis – toimuvad teemakomisjonid volikogust saadud sisendiga ja juhtivkomisjonis läheb töö edasi.
2016.a teine pool oktoober–detsember – toimuvad rahvakoosolekud, protsessi ja ÜL avalikustamine jne.

Rahvahääletus viiakse läbi siis, kui on juba olemas ühinemisleping, s.t umbes novembri kuus. Rahvahääletusele läheb ikkagi ühinemisleping. See mis Aseri siin tegi, see on eeluuring, meelsuse väljaselgitamine.

Lüganuse vallavanem – tähtaeg juuni kuu on ebareaalne, liiga kiire.

M.Laan – eesmärk enne suve ÜL üldvaates volikogudele näidata, ajaga on tõesti kitsas.

OTSUSTATI: teha mais intensiivselt tööd, et juunis juba volikogus ÜL-t arutada. Esitatud ajakava sobib. 26.05.2016 ühinemiskoosolek toimub kella 09.00- 13.00-ni.

2. Kogutud andmete ülevaatamine (info slaididel)

Investeeringute tegemine – kuidas teha valik?

Sonda vallavanem – tuleb konsensus leida, piirkonniti. Summadele tuleks seada piir.

OTSUSTATI: algul vaadatakse kogu nimekirja, mida hakkab arutama juhtivkomisjon.

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ, KULTUUR ja VABA AEG

Sisendiks on kaardistada, mis on ühised konkreetsed asjad ja teemad selle valdkonnas.

M.Laan tutvustab haridusasutuste taustaandmeid (slaidid).

LASTEAED
Kas tõstatuvad mingid küsimused lasteaia puhul, muudatused tegevuses?

Sonda vallavanem – osalustasu sõltub teatud komponentidest, need tuleb ilmselt üle vaadata. Meie hoiame seda hinda kunstlikult maas, et maksta vähem sotstoetusi, see on meie põhjendus.

M.Laan – Reaalsus on see et lasteaiakohti hakkab kõvasti üle jääma. Sündimus kinnitab seda seisukohta. 2-4 aastaseid lapsi on palju, vanemates rühmades vähem.
Logopeedid, eriõpetajad – võiks spetsialiste ühiselt kasutada, nõudlus on nende järele väga suur. Tähelepanukoht on erivajadustega lapsed, kui palju neid on. Perspektiivis moodustada eraldi rühm nende tarvis.

MÄRKSÕNAD – Tervikvaates planeerimine, palgatasemete ühtlustamine, osalustasude ühtlustamine. Rühmaperspektiiv nii füüsilise ja vaimse puudega laste rühm regioonis.

KOOL

Kas koolivõrk jääb nii, või vajab muutmist?

Sonda vallavanem – Loogiline on, et gümnaasium jääb Kiviõlisse, põhikooli esimene aste võiks ikka kohtadel edasi olla.

H.Uustalu – peame laste arvu vaatama, kui lapsi ei ole, siis peame midagi muutma. Elanike arv piirkonnas langeb. Sellest mööda vaadata oleks silmakirjalik. Alla 30 inimese lennus pole midagi teha. Gümnaasiumi osas saab otsustada siis, kui selguvad riigi gümnaasiumid.

Lüganuse vallavanem – valus temaatika, meie ei ava 10.klassi (lõpetavad 11 ja 12 kl). Põhikooli teiste astmete ümberkorraldusega soovitame oodata.

H.Uustalu – on reaalne võimalus, et gümnaasiumi astet pole varsti üldse meie piirkonnas, laste arv väheneb. Kiviõli Vene Kool on tõsine küsimus, sellele tuleb kas lisarakendust leida või otsustada, kuidas on mõistlik seal jätkata.

Lüganuse vallavanem – Lüganuse kool vajab investeeringuid.

MÄRKSÕNAD: Koolivõrk vajab korrastamist, gümnaasium olemasolu on Kiviõli puhul oluline. Pedagoogiline personal.

HUVIHARIDUS, NOORSOOTÖÖ

Kiviõli kompetents tuleks küll ära kasutada kunstide kooli näol. Maidla noortekeskus on üks paremini toimivaid noorteasutusi. Noored vajavad vabaaja veetmise kohta. Need peaksid olema väiksemates kohtades olemas. Kiviõlisse on Sondast. Maidlast, Lüganuselt liiga pikk maa.

Oluline on sisulise töö ühine tegemine, organiseeritud ja ühine juhtimine ja koordineerimine. Oluline ei ole mitte ainult omada ruume, vaid ka väliväljakuid. Eesmärk ei ole mitte noori kokku tuua ühte tuppa, vaid suuremaid projekte tuleks koos teha.

Laudkonnad arutavad kuni 5 kõige olulisemat mõtet, mis võiks valdkonda 2021+ ühinenud omavalitsuses iseloomustada

Esimene laudkond:

1. noosootöö – noori paeluv, kaasav, noorte huvidel põhinev.
2. haridus – kindlat üks gümnaasium, kuid võimalikult kodulähedane põhikooli esimese astme hariduse võimalus ja kvaliteetne haridus. Mõelda korrastamise peale selles võtmes, kui ei peaks piirkonnas olema enam gümnaasiumit. Huvikooli kindel säilitamine hariduse kõrgema tasemega.
3. kultuur – koos käimise koht peab igas piirkonnas olemas. Ühine kalender, ühised suuremad üritused. Entusiasmi toetavad, inimesi kaasavad ettevõtmised, tagada inimestele võimalused. Juhtimine, tegevus koordineeritud.
4. sport – spordikooli võimalus koos koolivõrgu arendamisega. Täiskasvanute sport – kas koordineeritud klubilise tegevusena? Piirkonnas on väga head saalid olemas, kõiki tuleks ära kasutada.
5. Venekeelsed inimesed, nende kaasamine.

Teine laudkond:

1. kodulähedane haridus – korrastatud koolivõrk regioonis, aga võimalikult kodulähedane põhiharidus. Erivajadustega, kutseõppe, täiskasvanute koolitus jne
2. traditsioonilised üritused (ajalooliselt juba) ühendavad valla osade erinevaid inimesi, kindlasti sport. Aitab luua ühtsuse tunnet.
3. hea noorsootöö, kodulähedal keskuste säilimine.
4. töötavad seltsid rahvamajad, juhtimine viidud ühtse juhtimise alla, mis tagab hea ülevaate eelarvest, kooskõlastatud ürituste toimumise ajad jne
5. vabaaja veetmise võrgustiku loomine, kuhu lülitada spordisaalid, Kiviõli seikluskeskus, Aidu veekeskus. Võrgustik, mis annab hea informatsiooni, saab ühendada ühtsesse süsteemi kergliiklusteede võrguga, võimaluste kaardistamine ja väljatoomine.

Mis on peamised sisekeskkonnast tulenevad piirangud, mis täna takistavad soovitud olukorra poole liikumist?

1. muukeelsete kaasamine (keeled)
2. raha vs inimene
3. ettevõtete kaasamine
4. noorsootöötajate (vastava ala spetsialistude) kaasamine
5. otsused ja pidev parendamine ja vastused miksidele
6. hoiame oma inimesi
7. isikliku ego ületamine, mitte mis mina kaotan, vaid mis lapsed võidavad nt.

SOTSIAALTEENUSED JA -TOETUSED + TERVISHOID

Sonda vallavanem – toetuse määrad peaksid olema ühtsed. Missuguseid toetusi antakse, see võib olla erinev.

M.Laan – Kui Kiviõli ja Lüganuse sotstoetuste tase tõsta tasemele mis maksab Sonda täna, siis tuleb juurde leida 150 000 eurot.

Lüganuse vallavanem – me ei suuda sellisel tasemel edasi minna, Sonda jääb kannatajaks mingil määral, me ei suuda seda taset niipalju tõsta.

MÄRKSÕNAD: Vajaduspõhisuse sissetoomine sotstoetuste süsteemi. Ühtlustamine on vajalik. Esimesel võimalusel tuleks jõuda ühtsete tulemusteni. See põhimõte tuleb ühinemislepingusse sisse kirjutada (määruseid ei jõua muuta). Mõeldav oleks kohe välja töötada ülevallaline ühine sotsiaalteenuste ja -toetuste kord uue sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt.

HOOLDEKODUD

Vabu kohti on küll, see puudutab märkimisväärselt KOV eelarvet rahaliselt.

MÄRKSÕNAD: ÜL-s tuleks sätestada, mis on Kiviõli Tervisekeskuse tulem, mõistlik arengukontseptsioon. Toetada kohalikku hooldekodu teenuse pakkujat, tuua inimesed siis piirkonda.

PEREARSTIPUNKTID esmatasandi perearstiteenus

Tervisekeskuse projekt haakub selle teemaga, perearstikeskus Kiviõli polikliiniku II korrusele. Olemasolevate perearstide hoidmine on väga suur väärtus.

TEENUSED

Laudkonnad arutavad, mis on 5 kõige olulisemat mõtet, mis võiks valdkonda 2021+ ühinenud omavalitsuses iseloomustada

Esimene laudkond:

1. multifunktsionaalne tervisekeskus, perearstiteenus, eriarstiteenus, avahooldus ja sotsiaalteenus sotstransport jne.
2. Sotsiaalvaldkonna eelarveline ja struktuuriline juhtimine on keskuses, sotsteenuse osutamise punktid toimivad vanades kohtades inimesele lähedal koha peal.
3. sotsteenuste võimalik kiire ühtlustamine, k a õigusaktide süsteem (kohe alustada).
4. vanurite päevakeskused, võrgustiku väljaehitamine, teenuste arendamine, elanikkond vananeb
5. kohalik arstipunktide säilitamine
6. sotsiaaleluruumide väljaarendamine (sotsiaalmaja(d))

Teine laudkond:

1. ühtsed toetuse määrad, toetused olulisematele sihtgruppidele (vajaduspõhisus)
2. päevahoid – vanuritele hoiukoht, transport, võiks tekkida eraettevõtja, kes teenust pakub. Koduteenus, vahemaad on märkimisväärsed. Päevakeskused – virgemale eakale, tegevuste arendamine.
3. Tervisekeskus vs perearstikekus, tugiteenused.
4. Õendusabi
5. Töötud – oht äriettevõtetest, sotsiaalne olukord muutub siis oluliselt.

Mis on peamised sisekeskkonnast tulenevad piirangud, mis täna takistavad soovitud olukorra poole liikumist?

1. personal – seaduse valguses nõuded, nappus, kvalifikatsioon. Koostöö õppeasutustega, stipendiumid, koolitused, praktika jne
2. Palgatasemed
3. eelarvamused – avatus
4. erinevad arvamused ja nägemused.

MÄRKSÕNAD: Ühine sotsiaaltransporditeenuse arendamine, koduteenuse (tasulise) arendamine, avahooldus.

OTSUSTATI: konkreetselt vaatame üle OV palgatasemed nii sotsiaalvaldkonnas kui ka hariduses.

KOMMUNAAL, ETTEVÕTLUS (turism) ÜHISTRANSPORT

Kas on mõistlik kinnisvara hooldamise ühildamine?

Sonda vallavanem – loogiline, et kõik läheb Kiviõli Kinnisvarahoolduse haldamisele

Lüganuse vallavanem – kindlasti ühtse haldamise loomise vajadus on, meil ei ole midagi selle vastu.

Kiviõli vol. esimees – soojamajandus ka ühtse juhtimise alla

Lüganuse vallavanem – selles valdkonnas on raske ühiselt edasi minna. Meil on selleks ajaks soojaettevõtjaga leping olemas, mis kehtib 10 aastat. Need meie investeeringud on pikaajalised, pikaajalise tasuvusega.

R.Lindeberg – aastaks 2018 peavad olema loodud KÜ-d, need majandavad ise.

MÄRKSÕNAD: Ühtse juhtimise alla kuuluks kogu kinnisvara, ka munitsipaalkinnisvara. Reorganiseerimist, sisulist ümberkorraldust vajav teema.

Koristusteenus, heakord, niitmine – kas ise või osta teenus sisse?

MÄRKSÕNAD: Otsest vajadust ise teha pole, sisseostetud teenus on odavam ja kiirem, vajaduspõhine. Jätta paindlik võimalus, osa teenust pakkuda ise, osa osta sisse. Kinnisvarahooldus võiks olla keskselt korraldatud, õlejäänud siis otsustuskorras, ühtlustatakse töö käigus.

OTSUSTATI: igaüks toob välja niitmise kulu (hektarid ja selleks kulunud raha)

TRANSPORT

Igal OV on transport keskusepõhine, inimesi veetakse keskusesse. Suures pildis ei ole kulud väga suured.

Mis on suurim arenguvajadus transpordis?

Täna on seda raske öelda, pidades silma suurt OV-st. Võimalus on, et OV paneb oma bussiliini lõpuks käima.

MÄRKSÕNAD: ühine transpordikorraldus tuleb välja töötada. Kiiret lahendust pole võimalik saavutada. Olemasolevate lepingute kehtivuse lõppemisel 2020 hakkaks toimima uus lahendus. Tuleb jätkata praegu samas korras. Tuleks kujundada terviklik nägemus, see võtab aega. Selge trend on sõidu jagamise teenused.

ETTEVÕTLUS (TURISM)

Sonda vallavanem – Sonda valda moodustatav Virumaa elamuskeskus „Ajavagun“ haldab ja moodustab pakete turismi valdkonnas.

Lüganuse vallavanem – me peame teineteise projekte aktsepteerima ja nendega edasi minema.

Millised on ettevõtluse uued suunad, ühised võimalused?

Kiviõli tööstusalad on olemas, rahastamise projektitaotlus on sisse antud. Sondas on 2 ala eraomandis, aga seal tegevust ei toimu.

Lüganuse vallavanem – kindlasti peame aitama kaasa, et kui keegi tahab tulla siia midagi tegema, siis on selleks võimalused olemas. Takistuseks on, et tegelikult ei jätku meil nõutud tööjõudu. Peame looma võimalused 10-20 inimesega ettevõtete tulekuks valda. Vältimaks sotsiaalset katastroofi, kui suurte ettevõtetega peaks midagi juhtuma. Ümberstruktureerimine on oluline, kui üks ettevõte lõpetab ja teine alustab, ei kaotata töökohti. Töötajate transportimine on lisakulu tööandjale, ühistransport ei rahulda. Olemasoleva infrastruktuuri uuendamine ei ole mõttekas. Tuleks olemasolevate aladega edasi minna, uusi tööstusalasid pole mõtet tekitada.

MÄRKSÕNAD:

1. Keskkonna loomine väikeettevõtluse tarvis
2.Turism suurprojektid
3.Ettevõtkusalad
4.Väikeettevõtlus olemasolevatel aladel
5.Inimressursi ümberstruktureerimine, ümberõpe, eesmärgiga luua suurema lisandväärtusega töökohti.

INVESTEERINGUD

1) Kiviõli linnakeskkond
2) Kergliiklusteed
3) Vesi ja kanalisatsioon
4) Sotsiaaleluruumid (vangid, lastekodulapsed jne). Olemasolevate pindade ärakasutamine, uuendamine.

MÄRKSÕNAD: uue ühise üldplaneeringu koostamine. Vabaaja veetmise alad (Liimala rand, Aa rand, Aidu veekeskus, Uljaste), selles valdkonnas tegutseb erasektor Tuleks eraettevõtlusele anda võimalus, neid abistada.

Laudkonnad arutavad, mis on 5 kõige olulisemat mõtet, mis võiks valdkonda 2021+ ühinenud omavalitsuses iseloomustada

Esimene laudkond:

1. Toimiv ühistransport, uus lähtub vajadusest (koolid, huvikoolid, tööealiste vedu) KOV-i vedu ja maakonnaliinid suunata ümber.
2. Ettevõtluskeskkonna soodustavad korrastatud tegevused, komplekselt lähenemine, ettevõtlusinkubaatorid, koolitused. Korrastatud tegevus ettevõtjaid kaasates, KOV, haridusasutused, maine kujundamine, promomine. Peale töökoha loomist noorele inimesele ka muu vajaliku loomine (elukeskkond, kõik vajalik olemas). Minimaliseerida sõltuvust suurettevõttest.
3. Kõik kommunaalteenused, heakord, haljastus on lahendatud partnerlustehingutega (teenus sisse ostetud, soodustab ettevõtlust).
4. Turismiobjektide mõtestatud arendamine kaasates ettevõtjaid. Ruumiline planeerimine oleks kooskõlas turismiobjektidega (aeg, ruum, nõudlus). Panustada tuleb avalikku linnaruumi.
5. Rohkem riiki siia piirkonda.

Teine laudkond:

1. Kommunaal (kinnisvara), lumekoristus, niitmine oleks erakätes, teenuse korraldamise pool on kohapeal.
2. Säilitada kohapeal majandus- ja sotsiaalüksused (Püssi, Maidla, Sonda).
3. Toimiv ühistransport
4. Välja arendatud ja toimiv Aidu-Kiviõli seiklus, Virumaa süda, loomekastell, mõisad jne.
5. Jagatud teenused „Uber”, kasutada kohalikku ressurssi teenuste osutamiseks.

Mis on peamised sisekeskkonnast tulenevad piirangud, mis täna takistavad soovitud olukorra poole liikumist?

1. raha – välisfinantseerimine
2. tahtmine
3. maine (kujundus)

MÄRKSÕNAD: väliskoostöö teema, sõpruslinnad, avatus, koostöömõtted, uued ideed jne.

Tiina Urban
protokollija

ALLIKAS: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised Avakoosoleku protokoll 05.04.2016

1 thought on “Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 05.04.2016

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga