Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 10.05.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Koosoleku p r o t o k o l l

Sondas 10. mai 2016 nr 3
Algus kell 09.00, lõpp kell 16.00
Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Eike Õunas (Sonda vallavalituse sekretär)
Võttis osa: nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile (Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Sonda vald)

Avasõnad tervituseks ütleb Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ).

Tervitussõnavõtuga esineb Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin, kes ühtlasi edastab Aseri vallavolikogu otsuse, millega viimane hakkab liitumisläbirääkimisi pidama Viru-Nigula valla ja Kunda linnaga. Otsuse tegemisel viidati sellele, et valla elanikud käivad tööl pigem lääne kui ida pool ning inimeste seas läbi viidud küsitlus näitas, et liitumist eelistatakse just Viru-Nigula ja Kundaga, aga mitte Kiviõli piirkonnaga, mis oleks olnud alternatiiv.

Vastuseks eelmisel koosolekul kõlanud Lüganuse ettepanekule suurendada ühinejate ringi, otsustati üheselt, et seoses Aseri valla väljalangemisega, ühinejate ringi ei laiendata ning edasi minnaksegi kolme osapoolega – Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda vallaga.

Koosoleku töökorraldus:

M.Laan – Kiviõli regiooni omavalitsuste ühinemisläbirääkimisteks on moodustatud 4 teemakomisjoni:

1. Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
2. Sotsiaalteenused ja –toetused, tervishoid
3. Kommunaal, ettevõtlus, turism, ühistransport
4. Keskkond ja maaelu Tänasel koosolekul keskendutakse põhiprintsiipide ülevaatamisele nende täiendamisele ning olulise eristamisele ebaolulisest.

1. HARIDUS, NOORSOOTÖÖ, KULTUUR ja VABA AEG

Toimub põhipunktide ülevaatamine, arutelu.

ALUS-ja ÜLDHARIDUS:

Kõik on nõus, et olemasolevad lasteaiad säilitatakse, ühtlustatakse koha- ja osalustasud.

Toimub aktiivne arutelu lasteaiaõpetajate palkade suuruse üle.

OTSUSTATI: Teha eesmärgiks, et alushariduse õpetajate palgatasemed ühtlustatakse 2 aasta jooksul, eesmärgiks on viia 4 aasta jooksul palgatase vähemalt 85%ni üldhariduskoolide õpetajatele riiklikult kehtestatud alammäärast.

Sonda vallavanem – Tuleb tagada võimalikult kvaliteetne alusharidus, mis oleks samas ka kodulähedane.

H.Uustalu – Kvaliteet peab olema enne kodulähedust.

Sonda vallavanem – Vähemalt kooli esimene aste tuleb säilitada olemasolevates asukohtades, gümnaasiumi osa jääb Kiviõlisse.

Tähelepanukoht on ikkagi erivajadustega lapsed, kui palju neid on? Kas on vaja erivajadustega laste lasteaia rühma? Tuleb analüüsida vajadust.

Sonda vallavanem – Vajadus on kindlasti olemas. Tuleks luua lasteaiarühm ning võiks mõelda ka esimese kooliastme peale, siis toimuks sujuv üleminek alghariduselt alusharidusele. Erivajadustega lasteaia rühm tuleks luua olemasolevate lasteasutuste baasil nt Sonda Kooli või Erra Lasteaeda, kus on selleks ruumid olemas.

Võimalusel tuleb toetada eraalgatusi haridusteenuste pakkumisel.

Tuleb teha avatud koostööd kutseõppeasutustega ja ettevõtetega, tuleb panustakse täiskasvanute täiendkoolitustesse ja ümberõppesse.

H.Uustalu – Tuleb panustada piirkonna (olemasolevate) muukeelsete inimeste kaasamisse haridusellu (puudutab ka noorsootööd).

NOORSOOTÖÖ ja HUVIHARIDUS

Toimub arutelu, kuidas panustada noorte vaba aja veetmisesse ning välitingimuste arendamisse. Üheselt leiti, et tuleb panustada traditsioonilistesse, juba välja kujunenud üritustesse.

OTSUSTATI: Lisaks siseruumidele panustakse noorte vaba aja veetmisel ka välitingimuste arendamisse, 4 aasta eesmärgiks on korrastada olemasolevad ja võimalusel välja arendada vähemalt 1 uus väliatraktsioon, mis on noorte enda poolt välja valitud. Lisatakse spordi eriala olemasolevale huvikoolile. Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise alla, mis võimaldab efektiivset ja tulemuslikku koostööd. Säilitatakse Maidla huvikoolis pakutavad erialad (muidugi juhul kui on nõudlust), kaalutakse huvikooli ühendamist Kiviõli Kunstide Kooliga

Vaadakse üle (tabelist) investeeringute pool.

M.Laan – Järgmiseks korraks tuleks korrigeerida investeeringute poolt, teha täiendused ning vaadata uuesti üle, mis läheb välja, mis jääb.

2. SOTSIAALTEENUSED JA –TOETUSED, TERVISHOID

Antud valdkond on struktureeritud kahte rühma: sotsiaalteenused- ja toetused ning tervishoid. Kohtumisel osalevad peamiselt kõigi kolme omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Kõigepealt vaadatakse üle eelmisel kohtumisel kirja pandud punktid, mida arutelu käigus täiendatakse. Iga omavalitsuse esindaja toob välja nende jaoks vajalikud, olulised ja arendamist vajavad valdkonnad, mis tuleks kindlasti ühinemislepingusse kirja panna.

MÄRKSÕNAD: Teeninduspunktid, et inimestele lähedased sotsiaalteenused peavad jääma kohapeale (tänastes kohtades), et ei tekiks kaugenemist. Sotsiaaleluruumide väljaehitamine (Kiviõli linn ja Lüganuse vald). Kindlasti vajalik sotsiaaltransport (Lüganuse vald ja Kiviõli linn). Sotsiaalvaldkonna töötajatele tuleb välja töötada toimiv motivatsiooni süsteem. Maidla piirkonna päevakeskuse arendamine. Kiviõli esmase tervisekeskuse arendamine, ühine perearstikeskus. Hoolekande teenuste kohapealt arendada koostööd erasektoriga.

OTSUSTATI: Sotsiaalteenuste ühtlustamine toimub kõrgema taseme suunas. 2016 aasta lõpuks valmib ühtne sotsiaalteenuste eelnõu esmane tööversioon (Kristel Petrova eestvedamisel). Loodava valla ühtne sotsiaaltoetuste maksmise kord rakendatakse hiljemalt 01.01.2018, uue ühtse korra järgi.

3. KOMMUNAAL, ETTEVÕTLUS, TURISM, ÜHISTRANSPORT

Eelmisel koosolekul välja toodud märksõnade ülevaatamine ja täpsustamine.

KOMMUNAALMAJANDUS:

Toimub aktiivne arutelu kinnisvara haldamise teemal, kõikide omavalitsuste esindajad on nõus, et kinnisvara haldamine tuleb viia ühtse juhtimise alla, mille tulemusel tehakse ettepanek luua täiesti uus üksus kogu kinnisvara haldamiseks.

OTSUSTATI: Luuakse uus üksus kogu sh allasutuste kinnisvara haldamiseks.

HEAKORD: Arutleti, kuidas loodava valla suurel territooriumil niitmist paindlikult lahendada. Leitakse, et kõige soodsam tuleb muruniitmist teenusena sisse osta.

OTSUSTATI: Järk-järgult liikuda selle poole, et minna kogu piirkonnas üle muruniitmise teenuse sisseostmisele.

SOOJAMAJANDUS:

Toimub arutelu soojuse teemadel. Kiviõli vol. esimees tegi eelmisel koosolekul ettepaneku soojamajandus ühtse juhtimise alla viia. Kas see on võimalik, kuna piirkonnad on nii erinevad?

Kiviõli linnapea: Kiviõli sõltub 90% ulatuses eraettevõttest (Kiviõli Keemiatööstusese OÜ-st), peaks mõtlema riskide maandamisele. Kas nt hakkepuidu katlamaja? Leida üks hankija?

Lüganuse vallavanem: piirkonnad on kõik nii erinevad, ühist selget pidepunkti pole, kuigi nii Püssi kui ka Kiviõli jäävad nii kauaks, kuni on kortermaju kaugküttepiirkonnaks. Tuleb leida mingi lahendus.

OTSUSTATI: Tuleb leida võimalus pakkuda elanikele võimalikult stabiilseid ja soodsaid küttevõimalusi. Suund tuleb võtta taastuvenergia poole.

JÄÄTMEMAJANDUS:

Sonda valla maanõunik – Sonda vallas on elanikele korraldatud jäätmevedu tasuta. Tahame seda jätkata.

Toimub arutelu, mille käigus leiti, et tuleks minna üle ühtsele jäätmeveole, kui piirkond peaks liiga suureks jääma, siis võib piirkonna ka kaheks jagada.

OTSUSTATI: Korraldatakse ühine jäätmevedu kogu uue loodava valla osas.

TRANSPORT:

Toimub arutelu.

OTSUSTATI: Transpordi korraldamise poolepealt otsustati lähtuda tarbijate vajadustest ning avalike teenuste korraldustest. Tellitakse spetsiaalne projekt bussiliikluse paremaks koordineerimiseks ning ühes sellega selgitatakse välja tarbijate vajadused.

TEED:

Toimub arutelu, mille käigus kerkis esile mõte luua ühine teehoiukava, mille järgi tegutseda. Teehoiukava võiks olla viis ja enam aastat kehtiv.

OTSUSTATI: Moodustada ühine töögrupp (majanduskomisjonid teevad koostööd). Teede võrgu arendamiseks koostada 2017 aastal teehoiukava. Kergliiklusteed kokku panna ühte projekti, teha üks tervikprojekt. A. Needo visandab eskiisprojekti olemasolevate kergliiklusteede kohta.

VESI, KANALISATSIOON:

Toimub arutelu. Ühiselt leiti, et vee-ettevõtte peaks tegelema kogu piirkonna vee- ja kanalisatsiooniga.

OTSUSTATI: Ise oma ettevõtet ei looda. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamine toimub vee-ettevõtja(te) poolt.

TÄNAVAVALGUSTUS: Tänavavalgustus peaks olema konkreetsetel keskkonnasäästlikel projektidel põhinev.

TURVALISUS: Kiviõli linnapea – Oluline on koostöö riiklike institutsioonidega (politseiga). Kiviõlisse tuleb paigaldada kõik uued valvekaamerad.

Lüganuse vallavanem – Tuleb toetada ja elus hoida vabatahtlike tuletõrje- ja merepääste organisatsioone. Oluline teema, tuleb mõelda ennetus tegevusele.

OTSUSTATI: Turvalisuse tagamiseks teha koostööd riiklike institutsioonidega sh abipolitseinikega. Tuleb teha riskianalüüs. Toetada ja elus hoida vabatahtlike tuletõrje- ja merepääste organisatsioone.

ETTEVÕTLUS:

Piirkonna jaoks on kriitilise tähtsusega ettevõtluse mitmekesistamine, selleks panustatakse turismisektorisse, sh Kiviõli seiklusturismikeskusesse, Aidu veespordikeskusesse, Sonda elamuskeskusesse “Ajavagun”, Lüganuse loomekastelli, Purtse kalasadamasse jt objektidesse ning ühiste koostöövõrgustike väljaarendamisse.

Lüganuse vallavanem – Kõik kolm sadamat tuleks kindlasti alles jätta.

Kiviõli linnapea – Tuleks luua ettevõtlusinkubaator (ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on tõsta alustavate firmade läbilöögivõimet ja elavdada piirkonna ettevõtlust infrastruktuurining nõustamisteenuste pakkumise kaudu).

Toimub arutelu.

OTSUSTATI: Jätkatakse haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool”. Olemasolevad vabad ruumid ja kinnisvara tuleb ära kasutada, kui võimalik võtta kasutusele ettevõtluses. Toetada jagamismajandust.

Vaadatakse investeeringute tabelit. Kõik kolm omavalitsust toovad välja investeeringud, mis on plaanis teha lähimal ajal või lähevad käiku enne ühinemist.

Lüganuse vald:
Ojamaa 3 km tee ehitus (juba sel aastal)
Püssi Viru tn projekt (juba sel 2016 aasta suvel)
Purtse Kaluri sadama projekt
Aidu-Maidla-Liiva kergliiklustee

Sonda vald:
Sonda elamuskeskus
Veevõrgu laiendamine
Uljaste kergliiklustee väljaehitamine

Kiviõli linn:
Viru tn projekt
Soojamajanduse ja trassi projekt
Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Linnakeskuse arendamine
KIK tänavavalgustuse meede
Raudteepeatused
Soo tn 17 ja Võidu tn 12 parkimisplatsid

OTSUSTATI: Juhtrühma lähevad investeeringute algsed pikemad nimekirjad, seal vaadatakse need uuesti üle.

4. KESKKOND JA MAAELU

M.Laan – Lüganuse ettepanekul lisati keskkonna ja maaelu komisjon, kelle valdkonda kuuluksid Uus Kiviõli kaevandus, Aidu korrastamine, keskkonnatasud, ääremaastumise vältimine jms.

KESKKOND:

Lüganuse vallavanem – tuleb moodustada keskkonna komisjon, panna paika prioriteedid ja töötada välja kompensatsiooni mehhanism. Tuleb olla arendaja ja keskkonna vahel, et ei tekiks mingisuguseid nn otse kokkuleppeid elanike ja arendajate vahel. Tuleb tagada kaevandusalade arendajatega pooleliolevate projektide lõpuleviimine (Vana-Aidu karjääri ala sulgemine, veevarustuse rajamine Ojamaa kaevanduse ääres jm).

Oluline on tagada pidev koostöö kaevandusalade arendajatega ja teha kõik vajalikud uuringud, koostöös ettevõtetega tagatakse keemiatööstuse mõjude pidev seire.

Sonda vallavanem – Tuleb kehtestata printsiip: need piirkonnad, kust toimub ressursi kaevandamine või kus toimub selle töötlemine saavad 50% ressursi- ja saastetasust konkreetsete mõjude leevendamiseks, 50% läheb omavalitsuse üldiseks arenguks.

Uues üldplaneeringus tuleb näidata ära, kuhu saab rajada elamuid ning mis osad jäävad kaevanduste aladele (Maidla-Savala alad, Uus-Kiviõli alad jne).

MÄRKSÕNAD: Kaevandusalade arendajad. Keemiatööstuse mõjude pidev seire. Veevarustus/vee kvaliteet.. Lõhkamistööd. Uus üldplaneering. Keskkonna spetsialistid (keskkonnakomisjoni moodustamine). Kompensiatsiooni mehhanismi väljatöötamine.

OTSUSTATI: Uues loodavas omavalitsuses tuleb tööle võtta vastava ala spetsialistid, et tagada keskkonnaalade kompentents. Tuleb tagada pidev koostöö kaevandusalade arendajatega.

MAAELU:

Sonda vallavanem – Tuleb tähtsustada külavanemate positsiooni ning kaasata külavanemad otsustusprotsessidesse, anda neile rohkem õiguseid. Külavanemate institutsioon tuleb ühinemislepingus ära reguleerida.

Tagada ühendused äärealadega ning sealse taristu korrashoid.

Võiks ära kaardistada tühjad elamud, ühineda “tule-maale” tegevustega ning pakkuda võimalusi potentsiaalsetele uutele elanikele

Kindlasti tuleb aidata/toetada oma piirkonna ettevõtteid.

Kindlasti peab toimuma seltside ja külaliikumise arendamine ja toetamine.

OTSUSTATI: Jätta teema hetkel avatuks.

Eike Õunas
protokollija

Allikas: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised Avakoosoleku protokoll 10.05.2016

2 thoughts on “Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 10.05.2016

  1. Alates Lüganuse ühendvalla loomisest saadik olen vallavalitsuse käest küsinud, et kumma kooli nad alles jätavad – kas Lüganuse või Maidla. Nemad otsustasid säilitada mõlemad, kuigi kahe kooli vahe on 5 km.
    Nüüd uue ühinemise valguses räägitakse kangekaelselt, et kodulähedased koolid peavad alles jääma. Ma panen sirkli kaardile ning kõik kolm kooli jäävad 5 km raadiuse sisse. Inimesed sõidavad oma kodukoha koolidest mööda (Püssist sõidetakse mööda Kiviõlisse ja Maidlast sõidetakse Lüganuse kooli poole, samuti on mõned kes on ette võtnud tee Kiviõlist Maidla poole). Ma saan aru emotsionaalsest sidemest oma kodukoha kooliga, kuid nagu ma aru saan, siis eesmärk on just raha kokkuhoid, et seda saaks palju efektiivsemalt ära kasutada. Kui ma näen, et iga 5 km tagant on mingi koolimaja, raamatukogu vm ametiasutus mis võtab eelarvest teatud hulga raha, siis ma ei näe ühinemisel mingisugust mõtet ja hääletamisel saab leping minu käest punase tule. Lihtsalt mõtteainet kõigile otsustajatele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga