Lüganuse valla ja Sonda valla ning Kiviõli linna ühinemislepingu projekt

Lüganuse ja Sonda valla ning Kiviõli linna
ühinemisläbirääkimised 2016-2017

 

Elanike arvamuse väljaselgitamine

 

Lüganuse ja Sonda vald ning Kiviõli linn peavad ühinemisläbirääkimisi.

Kiviõli Linnavalitsus korraldab Kiviõli linna elanike arvamuse väljaselgitamise haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta.

 

Küsitlus toimub ajavahemikul 13. – 14.november 2016 kell 09.00 kuni 17.00

Küsitluspunkt asub Kiviõli Linnavalitsuse hoones, aadressil Keskpuiestee 20 Kiviõli linn.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud Kiviõli linna elanikul, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris kantud Kiviõli linn. 

 

NB ! Bussiliini nr 18 reisid toimuvad elanike küsitluse pühapäevasel päeval 13.11.2016.a. argipäevase graafiku kohaselt.

Ei välju reis 7.05.
Väljuvad reisid 10.45, 13.40, 14.40, 16.05 ja 17.15. 

 

Ühinemislepingu avalikustamine

Kiviõli Linnavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 146 on Lüganuse valla ja Sonda valla ning Kiviõli linna ühinemislepingu projekt suunatud perioodil 30. september – 25. oktoober 2016 avalikule väljapanekule.

Lüganuse valla ja Sonda valla ning Kiviõli linna ühinemislepingu projekt

Lisa 1. Seletuskiri Lüganuse valla, Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingule
Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020
Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava
Lisa 5. Lüganuse valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 6. Sonda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 7. Kiviõli linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Avalik väljapanek toimub paberkandjal Kiviõli Linnavalitsuses ja Kiviõli Linnaraamatukogus ning digitaalselt Kiviõli linna veebilehel www.kivioli.ee

Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult hiljemalt 25. oktoobril 2016 Kiviõli linnavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli 43199 või e-posti aadressil valitsus@kivioli.ee

NB! Ühinemilepingu prokjektis ei ole kajastatud uue ühinenud valla nime. Ühinevate omavalitsuste volikogude otsusel selgitatakse uue valla nimi välja salajasel hääletusel kõikide omavalitsuste volikogude istungil, mis toimib 27.10.2016. Hääletustulemused selgitatakse välja väljatöötatud metoodika alusel, s t  iga omavalitsuse volikogu liikmete hääled kogutakse kokku ning need kaalutakse võrdsetesse proportsioonidesse, kus iga omavalitsuse volikogu liikmete häälte summaarne osakaal on 33,33%. Koefitsendid on: Kiviõli linnavolikogu liikmel – 0,80, Lüganuse vallavolikogu liikmel – 0,91 ja Sonda vallavolikogu liikmel – 1,52. Uue valla nimeks osutub nimi, mis on saanud kaalumise järgselt rohkem poolthääli.

 

Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla ühinemisläbirääkimiste avalik veebileht asub SIIN

 

Kiviõli linna ning Lüganuse ja Sonda valla ühinemisläbirääkimistest

Pikalt kirgi kütnud haldusreformi seadus võeti 7. juunil toimunud Riigikogu istungil vastu, millest tulenevalt on kõigil Eesti omavalitsustel, kelle elanike arv on väiksem kui 5000, vajalik jõuda vabatahtlike ühinemisteni juba selle aasta lõpuks. Õnneks on Kiviõli regiooni omavalitsused Riigikogu otsust ennetanud ning juba mõnda aega ühinemisläbirääkimistega aktiivselt tegelenud.

Kiviõli regiooni omavalitsuste ühinemisläbirääkimised algatas Kiviõli linn detsembris 2015, mil Kiviõli Linnavolikogu otsuse alusel tehti ettepanek ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Sonda, Lüganuse ja Aseri valdadele, kes kõik ettepanekuga nõustusid. Sisulised läbirääkimised käivitati märtsis. 9. mail otsustas Aseri Vallavolikogu jätkata läbirääkimisi Lääne-Virumaa omavalitsuste Kunda ja Viru-Nigulaga, seega osalevad Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimistes kolm omavalitsust: Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Sonda vald. Läbirääkimiste eesmärgiks on moodustada tugev ligi 9500 elanikuga omavalitsus.

Ühinemisläbirääkimiste tegevuste koordineerimiseks moodustati juhtivkomisjon, valdkondlike küsimusi arutatakse aga neljas teemakomisjonis: haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg; sotsiaalteenused ja –toetused ning tervishoid; kommunaal, ettevõtlus, turism ja ühistransport; keskkond ja maaelu. Aprillis ja mais viidi läbi kaks teemakomisjonide arutelu ning kolm juhtivkomisjoni arutelu, mille tulemuseks on esmane tööversioon ühinemislepingust.

Ühinemislepingu tööversiooni kohaselt on uue omavalitsuse keskus Kiviõli, samas jäävad kõikidesse praeguste omavalitsuste asukohtadesse teenuskeskused, kus tegeletakse nii sotsiaal- kui ka majandusküsimustega. Osapooled on ühiselt kokku leppinud, et kõik olemasolevad lasteaiad ja koolid säilivad oma praegusel kujul aastani 2020, muudatusi tehakse vaid juhul, kui olukord seda nõuab ning laste arv märkimisväärselt muutub. Alles jäävad ka kõik noortekeskused, kultuuri- ja rahvamajad, vaba aja veetmise kohad ning spordirajatised, samuti tänased perearstide vastuvõtupunktid. Võimalikult palju valdkondi püütakse viia ühtse juhtimise või koordineerimise alla. Eraldi rõhutab ühinemisleping ettevõtlusvaldkonna olulisust ning vajadust ettevõtluse mitmekesistamiseks, sh turismisektori ühiseks arendamiseks. Uue omavalitsuse täpne struktuur on kavas paika panna 2017 aastal peale ühinemislepingu heakskiitmist.

Ühinemislepingu esmast versiooni arutatakse juuni volikogudes, avaliku arutelud viiakse läbi kõigis piirkondaes peale suve, kui volikogud on teinud otsuse ühinemislepingu avalikuks väljapanekuks.

Üheks küsimuseks, mis vajab veel täiendavat arutelu on uue omavalitsusüksuse nimi. Välja on pakutud nimed “Lüganuse vald” ja “Kiviõli vald”, samuti on arutatud, et ehk peaks nimi olema uus ja neutraalne. Käesolevaga kutsume kõiki nime osas arvamust avaldama – palun andke oma mõtetest märku aadressil valitsus@kivioli.ee või Kiviõli Linnavalitsuses.

Läbirääkimiste seniste tulemuste ning kõikide seniste arutelude protokollidega on võimalik tutvuda kodulehel http://kivioli-regioon.ee.

Mihkel Laan
Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimiste konsultant

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga