Lüganuse vallavolikogu liikme arupärimine

Lüganuse vallavolikogu liikme arupärimine

Marja – Liisa Veiser
Volikogu esimees
29.01.2015.a.

Arupärimise adressaadid:

Lüganuse vallavanem             Allar Aron
                                                        Lüganuse vallavalitsuse liige
(keskkonnaspetsialist)           Krisli Kaldaru

Arupärimise esitaja:

Lüganuse vallavolikogu liige  Enno Vinni

 

 

Lähtudes Lüganuse valla põhimääruse § 25 lõigetest 1 ja 2 esitan alljärgneva arupärimise:

 I Maidla (täna Lüganuse) vallavalitsuse (edaspidi vald), Eesti Energia Kaevandused AS (edaspidi EEK)  ja Eesti Energia AS (edaspidi EE) vahel 25. veebruaril 2011.a. sõlmitud koostöölepingu punkti 4.2 alapunkti 4.2.5 (Toetab Valla territooriumile jäävaid veeühistuid aastatel 2011 – 2016) täitmisest.

08.septembril 2014.a. esitasin kirjalikult ettepaneku näidata arengukava eelarvestrateegias aastateks 2015 – 2018 koostöölepingu punktis 4.2. toodud kohustuste (tulevikus täitmisele tulevad kohustused) täitmise ajagraafik ja täitmiseks planeeritav finantsressurss (lisa 1). Sõltumata sellest, et tegemist oli ühe ühinemislepingu olulise kohustusega, mille eesmärk on vallakodanikele kvaliteetse joogivee tagamine  ning läbi selle elanike kaevandustegevusest räsitud elukeskkonna  parandamine, jäeti ettepanek rahuldamata. Koostöölepingu punkti 4.2.5 (tõlgendus: toetab valla territooriumile jäävaid veeühistuid aastatel 2011 – 2016 = veepuhastussüsteemide paigaldamissega) kohaselt tuleb kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) kohustusena paigaldada neljasse põlevkivi kaevandaja poolt rajatud pumbajaama veepuhastussüsteemid. Kummaline tundub vallavanema vastuskiri ettepanekule (lisa 2), milles kohustati ettepaneku tegijat esitama vallavalitsusele vajalikke tööde täitmise ajagraafik ja täitmiseks planeeritav finantsressurss (milleks siis KOV – l täitevorgan ja vastutavad ametnikud).  Näiteks täiendavate ettepanekutega (kuni 8.09.2014.a.) arvestamise koondis (lisa 3) on infrastruktuuri ja keskkonna all toodud ilma eelnevate hinnanguteta idee Purtse männiku, Lüganuse ja Kulja külaplatside arendamiseks summas (eeldatav KOV osalus) 20 000 €. Samas dokumendis on märgitud, et koostöölepingu punkt 4.2.5 toodud kohustuste täitmise finantseerimine toimub eelarve – 05 Keskkonnakaitse ja 06 Elamu- ja kommunaalmajandus kaudu. 30.09.2014.a. saatsin vallavanemale täpsustava päringu (lisa 4), et saada selgust, kuidas täpsemalt finantseerimine toimub. Vastusest selgus, et segan vallaametniku tööd. Üritasin veel kord kaasata arutellu vallavolikogu liikmeid ning tegin omapoolsed ettepanekud (lisa 5) 25. septembri 2014.a. volikogu istungile. Ka see pöördumine jäi tulemusteta. Selline suhtumine näitab, kui ükskõikselt võetakse ühinemislepingus toodud kohustusi. Tänaseks  on Terviseamet teinud ettekirjutused kahele veetarbimisühistule, sest puurkaevudes on rauasisaldus üle joogiveele kehtestatud piirnormi. Ettekirjutused tõendavad veel kord, kui tõsine on olukord. 13. jaanuari 2015.a. ajalehe Põhjarannik artiklis “Maidla veeprobleemid jäävad vee – ettevõtja lahendada“ (lisa 6) vallavanema poolt antud intervjuust selgub, et KOV ei kavatsegi täita enne veeettevõtjale pumplate ja veetraasside üleandmist valla, EEK ja EE vahel 25. veebruaril 2011.a. sõlmitud koostöölepingu punkti 4.2 alapunkti 4.2.5. ja sellega seonduvalt ühinemislepingu punkti 6.11.4.

Käesolevat arupärimist toetavad ja illustreerivad alljärgnevad dokumendid:

 1. Ettepanek Lüganuse valla arengukava aastateks 2014 – 2024 ja eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 täiendamiseks (lisa 1)
 2. Lüganuse vallavalitsuse 10.09.2014.a. kiri nr 7 – 4.3/1409 – 1 „Ettepanekud valla arengukavasse“ (lisa 2)
 3. Täiendavate ettepanekutega (kuni 8.09.2014.a.) arvestamine arengukavas (lisa 3)
 4. 30.09.2014.a. elektronkirjaga saadetud päring vallavanemale (lisa 4)
 5. Ettepanekud 25.09.2014.a. volikogu istungile (lisa 5)
 6. Ajalehe Põhjarannik 13. jaanuari 2015.a. artikkel „Maidla veeprobleemid jäävad vee – ettevõtja lahendada“ (lisa 6)

Siit küsimused vallavanem Allar Aronile ja keskkonnaspetsialist Krisli Kaldarule*:

 1. Kas ühendomavalitsus plaanib täita ühinemislepingu punkti 6.11.4 ja sellega seonduvalt koostööleppe punkti 4.2.5. Kui ei täida, siis miks?
 2. Kui ühendomavalitsus otsustab täita punktis 1 toodud kohustuse, siis kuidas ja millal? Siin palun esitada täpne ja selge tegevuskava, tähtajad ja finantseerimisallikad.
 3. Kuidas ühendomavalitsus korraldab endise Maidla valla territooriumil paiknevate ja veetarbimisühistute kasutuses olevate pumplate ja veetrasside üleandmise vee – ettevõtjale? Milliseks kujuneb omandivorm peale üleandmist? Esitada täpne selgitus tegevuste ja tähtaegade kohta koos õiguaaktidest tulenevate regulatsioonide äramärkimisega.
 4. Kuidas ühendomavalitsus korraldab heitveetrasside, pumplate ja puhastusseadmete üleandmise vee – ettevõtjale? Milliseks kujuneb omandivorm peale üleandmist? Esitada täpne selgitus tegevuste ja tähtaegade kohta koos õiguaaktidest tulenevate regulatsioonide äramärkimisega. Kuidas lahendatakse KIK toetusega väljaehitatud rajatiste omandivorm või edasine opereerimine (piirangud omandiõiguse üleandmisel)?
 5. Vallavalitsuse poolt on esitatud OÜ Järve Biopuhastus nõukogusse Andrus Kütt. Milline on valla esindaja tegevus eespool märgitud küsimustes? Palun tuua välja konkreetsete tegevuste loetelu.

*Vastus, et vee – ettevõtja lahendab ei ole aktsepteeritav. Kui esitatakse selline vastus, siis lisada millised lepingud või kokkulepped sõlmitakse ja millega nende kohustuste täitmine tagatakse.

II Ojamaa küla veekvaliteedi tagamine

Maidla Vallavolikogu arutas oma 7. koosseisu 49. istungil 30. septembr 2013.a. Aidu karjääri mäetööde lõpetamisprojekti kooskõlastamist. Eesti Energia Kaevandused AS (edaspidi EEK) poolt pidi Ojamaa küla kvaliteetse joogiveega varustamise küsimus olema lahendatud 2013.a. oktoobri kuuks (lisa 7). KOV volitused Maidlas lõppesid 20.oktoobril 2013.a. ning kontroll ja koordineerimine nimetatud tegevuste täitmise üle   läks Lüganuse valla, kui ühendomavalitsuse pädevusse. Suheldes Ojamaa küla elanike Ülo Parve ja Heli Vilumetsaga on selgunud, et tööd on küll EEK poolt teostatud, kuid seisuga jaanuar 2015 on joogivesi tarbimiseks kõlbmatu. Olen pöördunud selle küsimusega valla keskkonnaspetsialisti Krisli Kaldaru poole, kes lubas koheselt külaelanikega ühendust võtta. Omades tagasisidet külaelanikelt, nendega ühendust ei ole võetud.

Siit küsimused vallavanem Allar Aronile ja keskkonnaspetsialist Krisli Kaldarule:

 1. Kes Lüganuse vallavalitsuse ametnikest/töötajatest on tegelenud probleemi lahendamisega? Kelle haldusalasse kuuluva valdkonnaga on tegemist? Palun küsimusele konkreetseid vastuseid.
 2. Mida võetakse ette ja kes probleemidega tegelema hakkab? Palun ametnike või töötajate nimed ning konkreetsete tegevuste loetelu ja täitmise tähtajad.

Vastus arupärimise käesolevale punktile saata Ojamaa küla elanikele Jüri Nerutile, Ülo Parvele ja Heli Vilumetsale.

III Ühinemislepingu punkti 4.7 täitmisest.

Vastavalt Lüganuse ja Maidla valla ning Püssi linna ühinemise aluseks oleva ühinemislepingu punktile 4.7:  Valla teeninduspunktid luuakse Püssi ja Maidlasse, kus toimub elanike vastuvõtt ja teenindamine lähtuvalt vallaelanike vajadustest.

Siit küsimused vallavanem Allar Aronile:

 1. Konkreetselt millistel aadressidel teeninduspunktid asuvad ja kuidas on nende töö korraldatud?
 2. Millised on teeninduspunktide lahtioleku ajad, milliste ametnike või töötajate vastuvõttud toimuvad ning millal?
 3. Kui on probleeme või puudusi ühinemislepingu punkti 4.7 täitmisega, siis millal ja kuidas probleemid lahendatakse?

IV Arupärimisele vastamise viis

Lähtudes Lüganuse valla põhimääruse § 25 lõikest 4 soovin arupärimisele vastamise viisiks adressaatide suulise vastamise arupärimisele järgneval esimesel volikogu istungil. Samas esitan volikogu esimehele ja juhatusele taotluse võtta arupärimisele vastamine volikogu istungi päevakorda. Volikogu päevakorda lülitamise taotlust põhjendan vajadusega anda võimalus täiendavate arupärimist täpsustavate küsimuste esitamiseks vastavalt Lüganuse valla põhimääruse § 24 – le. Paralleelselt soovin arupärimisele adressaatide kirjaliku vastust.

V Arupärimise avalikustamine

Käesolevaga  soovin  arupärimise nõutekohast ja piiranguta kandmist Lüganuse valla avalikku dokumendiregistrisse ning teatan, et antud arupärimises puuduvad minu poolsed avalikustamist takistavad  asjaolud ning avalikustamine ei rikku minu subjektiivseid õigusi.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Enno Vinni

Lüganuse vallavolikogu liige

 

Allikas: Lüganuse Valla dokumendiregisrer 1-7/214

1 thought on “Lüganuse vallavolikogu liikme arupärimine

 1. Vot sellistest kirjadest ma saan aru, kui volikogu liige seisab oma valijate huvide eest. Palju on selliseid valijaid, kes saavad näidata, et nende poolt hääle saanud isik ka nõuab valituselt aru, mida on tehtud inimeste heaolu nimel? Enamasti muretsetakse ikka rohkem oma kuluhüvitiste ning parema järje eest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga