Lüganuse volikogu loobus hüvitiste vähendamisest

Eelmisel nädalal kogunenud Lüganuse volikogu kasvatas volikogu eelarverida 7500 euro võrra, lükates tagasi opositsiooni ettepaneku hüvitiste ajutiseks vähendamiseks.

Lüganuse volikogu arutas neljapäeval lisaeelarvet, kus muu hulgas lisati volikogu eelarvele 7500 eurot. Raha kulub volikogu liikmetele hüvitise maksmiseks. Põhjus, miks ettenähtud summast ei jätku, on eelmise aasta volikogu hüvitiste maksmine selle aasta eelarvest.

Volikogu liikmete hüvitise suurus Lüganusel on 25 eurot kuus. Volikogu alalise komisjoni juhtimise eest saab selle esimees 30 eurot ning liige osalemise eest 15 eurot. Volikogu juhatuse liige saab korra eest 30 eurot. Lüganuse volikogu esimehe kuuhüvitise suurus on 700 eurot.
Kokku planeeris Lüganuse hüvitisi kehtestades kulutada aastas 22530 eurot, millele nüüd lisandub veel 7500 eurot.
Volikogu liige Enno Vinni esitas volikogule ettepaneku vähendada ajutiselt hüvitiste määrasid nii, et eelarverida kasvatama ei peaks. “Vabanenud 7500 eurot võiks suunata hariduskulude katteks”, pakkus Vinni.
Volikogu esimehe Marja-Liisa Veiseri sõnul ei ole hüvitiste vähendamine nii lihtne – selleks tulnuks ettepaneku tegijal ette valmistada eelnõu hüvitiste korra muutmiseks. “Lisaks ei taha ma, et volikogu töö saaks hüvitiste muutmisest häiritud, mis võib juhtuda, sest inimesed loobuvad komisjonides osalemast,” ütles ta ning lisas, et ettepaneku tegijal pole ka selget ettekujutust, kuhu vabanenud raha kulutada tuleks.
Kohal olnud 14 liikmest hääletas volikogule lisaraha andmise poolt kuus. Viis liiget oli selle vastu.
Enno Vinni hinnangul on töö volikogus häiritud koostöö puudumise pärast, mistõttu jäävad väärt ettepanekud toetuseta lihtsalt selle tõttu, et need tulevad valelt poolt. “Seda, et volikogu ei saa neile eraldatud summaga hakkama, oli näha juba ette, sest vahepeal toimusid volikogu komisjonide koosolekud mitu korda kuus ning iga koosoleku eest makstakse hüvitist,” ütles ta.
Vinni on ka varem avaldanud pahameelt volikogu töökorralduse üle, mis näitab otseselt volikogu juhtide suutmatust tööd mõistlikult korraldada. “Nii näiteks oli meil ühes kuus kaks istungit, kus ühel oli punkte üle kahekümne ja teisel ainult kaks,” tõdes ta, et volikogu istungid on ülemäära pikad ning liikmed ei jaksa viimastes punktides kaasa mõelda.

7500 euro eraldamise üle toimunud pooletunnine poleemika andis ajendi endisele Maidla vallavanemale Hardi Murulale oma volikoguliikme volituste peatamiseks aasta lõpuni. Tema hinnangul on olukorras, kus haridusasutuste palgaküsimused, eriti Püssi lasteaias, on väga teravalt üleval, kummaline selliste ettepanekute tagasilükkamine. Teine näide ebamõistlikust rahakasutusest selgus siis, kui vallavanem Allar Aron rääkis eelarve seisust ning tunnistas, et aasta algusest alates on valla arvel olnud arvestatav rahasumma, millelt on intresse teenitud 43 eurot. “Kui see oleks pandud hoiusele, oleks see meil teeninud vähemalt 3000, kui mitte 7500 eurot lisaraha,” ütles ta.
Endine vallajuht sõnas, et tegi oma ühiskondlikes tegevustes inventuuri ja leidis, et see, mille võiks ära jätta, on töö Lüganuse volikogus. “Olen seda tükk aega kaalunud. Sellest hetkest alates, kui võeti vastu eelarve ning sai selgeks, et sa võid teha ükskõik kui hästi põhjendatud parandusi, aga kümne kerkiva mäe vastu ei saa. Mulle meeldib otsustamises kaasa rääkida ja niisama volikogus laua otsas vegeteerimas käia ei näe ma mõtet,” põhjendas ta oma otsust volitused peatada.

Gerli Romanoviš,
Põhjarannik 30. august 2014

7 thoughts on “Lüganuse volikogu loobus hüvitiste vähendamisest

 1. Komisjonide esindajatele sai saadetud alljärgnev kiri.

  Tere!

  30. augusti Põhjarannik edastas Lüganuse valla volikogu esinaise Marja-Liisa Veiseri sõnu:
  “…lisaks ei taha ma, et volikogu töö saaks hüvitiste muutmisest häiritud, mis võib juhtuda, sest inimesed loobuvad komisjonides osalemast,” mis oli vastuseks ettepanekule vähendada ajutiselt hüvitiskulusid.
  Terviktekst: https://klassileht.ee/luganuse-volikogu-loobus-huvitiste-vahendamisest/

  Küsimus, kas Teie komisjon käib koos selleks, et saada iga korra pealt 15-30 eurot hüvitist või sellepärast, et midagi vallas reaalselt paremaks muuta? Kui suured on tegelikult kulutused selleks, et komisjon käib koos? Kas ei oleks mõistlik hüvitised seostada reaalsete kulutustega, mitte kontstantselt maksta inimestele kindel summa? Sel juhul on seda raske hüvitisena mõista vaid pigem on tegemist juba palgaga, sest raha saavad inimesed mitte kulupõhiselt vaid eelnevalt kokkulepitu põhjal.

  Küsimus palun edastada alljärgnevatele komisjoni esimeestele:

  Revisjonikomisjoni esimees Mart Kivistik
  Arengukomisjoni esimees Enno Mägar
  Majanduskomisjoni esimees Tanel Siru
  Sotsiaalkomisjoni esimees Mart Kivistik
  Haridus- ja noorsootöökomisjoni esinaine Maarika Uudeküll
  Kultuuri- ja spordielukomisjoni esimees Juho Põld

  Uljam TeulI
  Klassileht

  1. Saabus vastus volikogu esinaiselt Marja-Liisa Veiserilt:

   Lugupeetud Uljam Teuli

   Vastus e-kirjale

   Edastasite 03.09.2014 e-kirja, millega soovisite informatsiooni komisjonide tasude osas.
   Lüganuse valla põhimääruse § 15 lg 1 kohaselt moodustab volikogu vallaelu valdkondades volikogu tegevuse kavandamiseks, volikogule ja valitsusele arvamuste esitamiseks ning õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks nii alatisi, kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide esimehed ja aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildisel.
   Täna on volikogu ja valitsuse juures 6 komisjoni, kuhu on oma aega panustamas 32 liiget. Kui volikogu liikmed välja arvata, on komisjonides 23 head vallakodaniku, kes on olnud valmis omavalitsusele nõu ja jõuga abiks olema. Vallavolikogu 30.01.2014 määrusega nr 8 “Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine” (edaspidi nimetatud Kord) on määratud komisjoni esimehele tasuks 30 eurot kuus, komisjonide liikmetele on tasu suuruseks määratud 15 eurot kuus. Määratud tasud on toodud brutosummades, ehk siis brutosummast läheb maha tulumaks ja pensionikindlustus.
   Komisjonide toimumisajad on varieeruvad, osad toimuvad õhtuti peale tööpäeva, osad tööpäevadel päevasel ajal. Määratud tasudega on püütud osaliselt katta komisjoni tööst osavõtjate sõidukulud koosolekul osalemiseks. Hüvitatud peaks olema ka keskmine töötasu kui komisjon toimub päevasel ajal ning komisjoni liige peab selleks oma põhitöökohalt lahkuma.
   Arvestades, et tänase Lüganuse valla näol on tegemist uue ühinenud omavalitsusega, on komisjonide töökoormus väga suur ning koosolekud kestavad tunde. Kui arvestada Teie ettepanekut maksta komisjonides osalejatele vastavalt tegelikele kuludele, tuleksid tasude suurused kordades suuremad.
   Komisjonide roll volikogu ja valitsuse juures on väga oluline ning seetõttu tuleb ka tagada, et komisjonid töötaksid tõrgeteta ning vallakodanikule sellest ka reaalne kasu tõuseks. Täna on komisjonide töös osalemise eest tasu saamine iga komisjoni liikme ning esimehe enda otsustada.
   2Korra § 5 lg 6 kohaselt on hüvitustest ja tasudest õigus loobuda esitades selleks kirjaliku avalduse. Arvestades, et tasudest loobumise avaldusi alates komisjonide moodustamisest esitatud ei ole, võib eeldada, et komisjonid soovivad kulude hüvitamist ning esineb oht, et hüvitamise lõpetades liikmed komisjonides lihtsalt kohal käima ei hakka. Arvestades tänuväärset tööd ja panust, mida komisjonid valla arengule täna annavad oma ettepanekuid ja arvamusi välja tuues, tooks komisjonides töö lakkamine valla arengule kindlasti oluliselt kahju.

   Teie pöördumine on edastatud ka komisjonide esimeestele.

   Lugupidamisega

   /allkirjastatud digitaalselt/
   Marja-Liisa Veiser
   Volikogu esimees

   1. Vabandan, et panen selle vastuse üles hilinemisega, kuna see saabus juba 3. septembril.
    Vastan kirjale siis, kui komisjonide vastused on ka laekunud.

 2. Andrus Kütt:

  Härra Uljam teeb peale valdade ühinemist ühepoolset propagandat ja ei ole mitte eetiline ning hariduse ja laste suhtes õiglane, kas selle lehe toimetaja on mõelnud, mis mõtlevad lapsed??, …..oletustega, kes mida on rääkinud , ei jõua kaugele ja kui härra Uljam pole osalenud ühelgi komisjoni koosolekul ega volikogu istungil ja informatsioon lastele on ühepoolse suunitlusega, olen avatult nõus vastama komisjoni liikme ja volikogu aseesimehena teile arusaamatusena näivatele küsimustele! 04.09.2014 kell 03:45

  Andrus Kütt:

  Minu arvates ei peaks lapsi kaasama poliitilistesse otsustesse ja jätma hariduse küsimused ikkagi komisjonide ja volikogu otsustusvälja! 04.09.2014 kell 03:26

 3. Vastus esimesele väitele, et tegemist on ühepoolse vaatenurgaga: https://klassileht.ee/kysija-suu-pihta-ei-looda/#comment-2242
  viitega sellele artiklile https://klassileht.ee/luganuse-volikogu-loobus-huvitiste-vahendamisest/

  Vastuseks teisele küsimusele, et miks ei saa kõike ainult volikogu ja komisjonide hooleks jätta https://klassileht.ee/haid-mehi-kes-ei-huvitu-poliitikast-karistatakse-sellega-et-neid-hakkavad-valitsema-neist-halvemad-mehed/

  Ma olen peaaegu kõikidele vaatenurkadele juba tähelepanu pööranud ning võin päris pikalt jätkata ainult viidete jagamisega, ilma et üldse peaksin teemas kaasa rääkima. Nagu ma olen juba eelnevalt korduvalt väitnud, on iga kirjalik väitlus minuga enesetapp, kuid kui keegi soovib poliitilist suitsiidi sooritada siis on teretulnud. Võtan iga väljakutse vastu!

  1. Väga huvitavad poliitilised manöövrid on käimas. Tekib küsimus, et miks ei võinud seda raha siis kohe anda sinna kus seda rohkem vaja on? Kindlasti on üks põhjus selles, et sel juhul ei oleks rahal nime juures olnud, kuid nüüd saab seda oma “heateona presenteerida”. Minul pole muidugi midagi selle vastu, kui Maidla Kool saab maksimaalse toetuse mis vähegi võimalik, kuid selline käitumine muudab mind veelgi valvsamaks, et mis on taoliste keerdkäikude tegelik tagamaa, kas üritatakse viimaste sündmustega oma karmat parandada või on abistamise soov siiras.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga