Seisukoht ettepanekute kohta Lüganuse valla 2014. a eelarve eelnõu osas

Lüganuse valla dokuendiregister 1-7/497 19.03.2013

Jõevalla frakktsioon juhib Lüganuse Vallavolikogu tähelepanu asjaolule, et Lüganuse Vallavalitsuse poolt volikogule II lugemiseks ja vastuvõtmiseks esitatud Lüganuse valla eelarve eelnõu on otseses vastuolus ja/või ei arvesta alljärgnevaid õigusakte ning Lüganuse Vallavolikogu poolt eelnevalt kinnitatud dokumente:
1. Lüganuse valla põhimääruse § 41 lg 2 alusel on eelarvestarteegia eelarve
koostamise aluseks, esitataud eelarve ei vasta palneeritud investeeringute osas
Lüganuse Vallavolikogu 27.12.2012.a määrusega nr 5 kinnitatud eelarvestarteegiale;
2. Lüganuse ja Maidla valla ning Püssi linna ühinemise aluseks on ühinenud
omavalitsuse volikogude poolt kinnitatud ühinemisleping. Esitatud eelarve
eelnõu ei vasta ühinemislpingule, lepingu lisas nr 7 toodud prioriteetsetele
inesteeringutele.
3. Ühinemislepingu ja eelarvestrateegia menetlusprotsessid on olnud avalikud st.
kõikidel ühinenud omavalitsuse elanikel on olnud võimalus esitada oma
arvamus nendes dokumentides planeeritud tegevuste kohta. Jõevalla fraktsioon
ei pea võimalikuks niivõrd oluliste dokumentide eiramist eelarve koostamise
protsessis.
Lähtudes ülaltoodust ning vajadusest tagada kehtivas Lüganuse valla
eelarvestarteegias ja ühinemislepingus toodud investeeringute elluviimine ning uue
Lüganuse valla tasakaalustatud sotsiaalmajanduslik areng, teeb Jõevalla fraktsioon
ettapaneku muuta esitatud Lüganuse valla 2014.a eelarve eelnõu ivesteeringute osa
alljäegnevalt:

1. Ära jätta alljäergnevad investeeringud:

Vallavalitsuse II korrus – 65000 €
– omavahendite arvelt – 65000 €
* enne vallamaja renoveerimise otsustamist teostada analüüs Lüganuse valla omanduses oleva kinnisvara kohta ning ülevaade vara haldamisega seotud kuludest.

2. Suurendada planeeritavate investeeringute mahtu:

Püssi linna Viru tn remont – 107 730 €
sh omavahendite arvelt – 107 730 €

3. Täiendada eelarve eelnõu alljärgnevate investeeringute osas:

Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee rajamine – 200 000 €
sh omavahendite arvelt – 200 000 €
Lüganuse, Varja ja Purtse külade ÜVK arendamine – 20 000 €
sh omavahendite arvelt – 20 000 €
Lüganuse kalmistu arendamine – 30 000 €
sh omavahendite arvelt – 30 000 €
Soonurme-Kiviõli tee remont – 35 000 €
sh omavahendite arvelt – 35 000 €
Maidla mõisakompleksi arendamine – 20 000 €
sh omavahendite arvelt – 20 000 €
Kokku suurenemine 305 000 €

Muudatuste tõttu suureneb investeeringute math 347 730 € võrra ning Jõevalla
fraktsioon teeb ettepaneku katta suurenemine alljärgnevalt: likviidsete varade muutus
summas 147 730 € ning kohustuste võtmine summas 200 000 €.
Samuti teeme ettepaneku muuta eelarve vastuvõtmise määruse eelnõu ning eelarve
seletuskirja ülaltoodud muudatuste osas.
Juhul kui Lüganuse Vallavolikogu ei pea võimalikuks esitatud ettepanekuga
arvestada, teeb Jõevalla fraktsioon ettepaneku eelarvet mitte vastu võtta ning algatada Lüganuse valla eelarvestarteegia muutmise menetlus ning vaadata üle Lüganuse ja Maidla valdade ning Püssi linna ühenimisleping.
Juhime Lüganuse Vallavolikogu tähelepenu asjaolule, et kehtiva eelarvestrateegia ja ühenemislepinguga vastuolus olev eelarve ei ole õiguskindel.

Lugupidamisega

Enno Vinni
Jõevalla fraktsiooni esimees

 

Lüganuse valla dokumendiregister 1-7/497-1 21.03.2014

Seisukoht ettepanekute kohta Lüganuse valla 2014. a. eelarve eelnõu osas

Vallavalitsusele 19.03.2014 saadetud ettepaneku punktides 1.-3. on toodud väited, et Lüganuse valla 2014. a eelarve eelnõu on vastuolus õigusaktidega ning ei vasta eelarvestrateegiale ja ühinemislepingule.
Lüganuse valla põhimääruse § 41 lõige 2 sätestab, et eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
Lüganuse Vallavalitsus on 2014. a eelarve koostamisel võtnud aluseks kinnitatud eelarvestrateegia, mida näitab ka 2014. a eelarve eelnõu koos juurde kuuluvate lisadega.
Samuti ei saa Lüganuse Vallavalitsus nõustuda väitega, et 2014. aeelarve eelnõu osas ei ole arvestatud ühinemislepinguga. Lüganuse Vallavalitsus on 2014. a eelarve koostamise juures pidanud oluliseks just eelarve kattumist ühinemislepingus sätestatuga.
Samuti ei saa vallavalitsus nõustuda ettepanekus toodud punktiga nr 3. Tõepoolets, ühinemislepingu ja eelarvestrateegia menetlusprotsessid on olnud avalikud, kaasatud on olnud valla elanikud, kuid 2014. a eelarve ei ole nimetatud dokumente eiranud.
Õhinemislepingu punkt 8.1 ütleb järgmist: investeeringud tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, senitehtud investeeringud ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasutamist piirkonna elanike poolt.
Eelarvestrateegia investeerimistegevuse tuludesse oli sisse planeeritud põhivara müük (AA Hooldekodu) 363 000 € väärtuses, mis oli koostatud eelarve tuludest väljas, kuna vastavasisuline Lüganuse volikogu otsus on kohtus vaidlustatud. Tegeliku olukorraga arvestamine tulude poolel vähendab seega esialgselt strateegias kavandatud investeeringuid.
Eelarvestrateegias on arvestatud teerahade toetusega 103 000 eurot Majandusministeeriumi poolt, mis eraldati 2013. aastal. Tegelikult on vallale 2014. aastal eraldatud summa on 99 945 eurot, mis on planeeritust väiksem 3 055 euro võrra.
Ühinemislepingus ei olnud ette nähtud Savala veeprojekti omaosalust aastal 2014 suurusjärgus 70 000 eurot (strateegias 44 120 eurot), kuid kuna osaliselt lepinguga võetud kohustused töövõtja ees on hetkel täitmata, siis arvestatakse investeerimistegevuse osas tegelike lepinguga võetud kohustustega.
Ettepaneku nr 1 kohta jätta ära investeering, mis käsitleb vallavalitsuse hoone II korruse ehitust peame tõdema, et seda küll ei käsitleta eelarvestrateegias, kuid eelarvestrateegia koostamise ajal ei olnud veel volikogu poolt konnitatud vallavalitsuse struktuuri ega teenistujate koosseisu, millest tulenevalt ei saanud sellist investeeringuvajadust ette näha. Tänastes oludes on inimestel keeruline suhtlemine vallavalitsusega, kuna asume erinevates majades. Reaalselt on tekkinud ka olukord, kus ametnikke pole võimalik olemasolevatesse ruumidesse mahutada, millest tulenevalt on praegused töötingimused mitterahuldavad, kui mitte öelda võimatud. Eeltoodut arvestades ei ole võimalik nimetatud investeeringu väljajätmine 2014. a eelarvest.
Ettepanek nr 2 alusel soovitakse suurendada planeeritavate investeeringute mahtu omavahendite arvelt Püssi linnas Viru tn remondiga summas 107 730 eurot. Vallavolikogu 27.12.13. a määrusega nr 5 kinnitatud Lüganuse valla eelarvestrateegias on Püssi Viru tn remodni omavahenditeks märgitud 22 000 eurot, mis on eelarves arvestatud.
KOKS §43 lõige 5 sätestab, et eelarve eelnõu ja seletuskiri esitatakse volikogu komisjonidele seisukohtade ja ettepanekute esitamiseks. Muudatusettepanekuid esitatakse kirjalikult volikogu kehtestatud tähtajaks enne eelarve teist lugemist. Eelrave eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja katteallikate kohta. Ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära valitsuse arvamus. Valitsus ei pea arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.
Ettepaneku punkt nr 3 täiendada eelarvet toodud investeeringute osas ei vasta eeltoodud sätetele, mistõttu ei saa nimetatud ettepanekut arvesse võtta.
Samuti on Vallavalitsus seisukohal, et arvestada tuleb valla laenukoormust summas 1070794,64 (millest raalselt on laen 1 000 000) eurot ning tänast olukorda, kus Uus-Kiviõli kaevandamisluba on kohtu poolt kehtetuks tunnistatud, mis omakorda tähendab intresside tasumise näol lisakulu eelarvele või antud summa lisandumist laenu põhiosale.
Eelpooltoodust lähtuvalt ei saa hetkel uute laenukohustuste võtmine olla kuidagi valla arengu seisukohalt mõistlik ega põhjendatud.
Likviidsete varade vähendamine võib seada vallaeelarve raskesse seisu ja tekitada lisaks probleeme projektide elluviimisel, kui projektirahade vallaeelarvesse laekumine viibib.
Samuti soovime selgitada, et ühinemislepingu lisa nr 3 “Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse muutumisega kaasnevate investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve ning prioriteetsete investeeringute loetelu” toob punktis 1 välja prioriteetsete investeeringute loetelu, mis on ühinevale omavalitsusele olulised ning mille ettevalmistamise tase võimaldab neid ellu viia aastatel 2014-2017. Investeeringute elluviimiseks vajalikud vahendid tagatakse ühinenud omavalitsuse eelarves, ühinemistoetuste, omavahendite, projektide ja/või laenu võtmisega.
Seega nähtub eeltoodust, et loetelu juures on arvestatud investeeringutega, mille ettevalmistamise tase võimaldab neid ellu viia 2014-2017. aa Küll aga on täna olukord, kus ühinenud valla suurest laenukoormusest tulenevalt puuduvad eelarves vahendid kõikide investeeringute tegemise osas omavahenditest, mis on lepingu lisas loetletud. Samas on seal ka kohustatud valda enamus investeeringuid tegema aastale 2014-2017.
Investeeringute osas peame hoidma laenuvõimekuse tasemel mis võimaldab tulevaste projektide omafinantseeringu tarbeks laenu võtta. Vältima peab ainult omavahenditest tehtavaid investeeringuid.
Vallavalitsus valmistab ette koos uue arengukavaga ka eelarvestrateegia, mille koosatamisel arvestatakse ühinemislepingut ja reaalseid võimalusi kohustuste võtmisel.
Samas saab 2014. aasta eelarvet muuta eelarveaasta sees lisaeelarve(te) vastuvõtmisega, milles lähtutakse ühinemislepingust ja eelarvestrateegiast. Täiendavate tulude tekkel, näiteks Aa hooldekodu müügist, saab finantseerida ettemanekus tooduid investeeringuid.
Vallavalitsuse ettepanek volikogule on eelarve esitatud kujul vastu võtta.

Lugupidamisega

Allar Aron
Vallavanem

 

Artikkel Lüganuse valla ajalehes “Valla Sõnumid” aprill 2014

20. märtsil 2014 toimunud Lüganuse Vallavolikogu istungil kinnitati 2014.a eelarve. Miks Jõevalla fraktsiooni saadikud hääletasid vallavalitsuse poolt esitatud eelarve eelnõule astu ning peale eelarve vastuvõtmist lahkusid protesti märgiks istungilt?
Ühinenud Lüganuse vald oli eelarvet koostades tavatus olukorras, puudub ühinenud valla arengukava – eelarve koostamise alusdokument. Vorimiliselt kehtivad hetkel küll kõigi kolme omavalitsuse arengukavad, kuid nende alusel eelarvet koostada ei oleks mõistlik. Samas on olemas ühinemisleping koos lisadega, mis on uue valla “vundament”. Ühinemislepingu lisas 7 toodud prioriteetseid investeeringuid esitleti 2013.a. alguses, enne ühinemise rahvahääletust toimunud infopäevadel. Selle teadmusega toetas enamus kolmes kohalikus omavalitsuses hääletusel osalenud inimestest ühinemist. Ühinemisleping sarnaneb valla arengukavale ning peaks olema tänase Lüganuse valla tegevuse aluseks.
.Uue Lüganuse valla esimene strateegiline, tulevikku vaatav dokument on 27.12.2013. istungil kinnitatud Lüganuse valla eelarvestrateegia 2014-2017. Kehtiv eelarvestrateegia arvestab ühinemislepinguga ning lisaks on seal arvestatud ühinenud vallale olulise 3 suure objekti – Lüganuse Keskkooli, Püssi Kultuurimaja ja Maidla mõisakompleksi arendamist.
30.01.2014 toimus volikogus eelarve esimene lugemine, eelarve eelnõu arvestas ühinemislepingus ja eelarvestrateegias toodud priorteetsete investeeringutega. 27.02.2014 toimus eelarve teine lugemine ja volikogule esitatud eelarve eelnõus oli samuti arvestatud ühinemislepingus ja eelarvestrateegias toodud investeeringutega. Kahjuks ei ole kahe lugemise käigus jälgitud seadusest tulevat nõuet, eelarve eelnõu valla kodulehel avalikustada 7 päeva jooksul hetkest, kui vallavalitsus esitab eelnõu volikogule menetlemiseks. 11.03.2014. kogunes vallavolikogu arengukomisjon, mis on eelarve menetlemise juhtiv komisjon oma koosolekule ning vallavalitsus esitas komisjonile eelarve eelnõu, milles lisaks muudatustele igapäevastes kuludes ja tuludes oli ka oluliselt muudetud planeeritavaid investeeringuid. Välja olid jäetud Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee ehitus summas 200 000 €, Lüganuse, Varja ja Purtse külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine (ettevalmistus ja projekteerimine) summas 20 000 €, Lüganuse kalmistu korrastamine summas 30 000 €, Soonurme-Kiviõli tee remont summas 35 000 €, Lüganuse Keskkooli hoonete renoveerimine summas 20 000 €, Terviseraja arendamine Püssi linna Viru tn parki summas 5000 € ja Maidla mõisakomplekti arendamine summas 20 000 € ning oluliselt vähendatud Püssi linna Viru tn renoveerimiseks planeeritavat summat. Lisandunud oli aga Lüganuse vallamaja renoveerimine summas 90 000 €. Arengukomisjon viitas oma protokollis asjaolule, et eelarve ei ole vastavuses eelarvestrateegiaga ning palus eelarve viia vastavusse või algatada eelarvestrateegia muutmine.
Volikogu liikmetele koos 20.03.2014 toimunud volikogu kutsega saadetud eelarve eelnõus oli lisatud Lüganuse Keskkooli hoonete ja Terviseraja arendaamine Püssi linna Viru tn parki ning vähendatud vallamaja renoveerimiseks planeeritavat summat 65 000 €-ni. Jõevalla fraktsioon tegi ettepaneku arvestada kõikide ühinemislepingus toodud investeeringutega, kuid volikogu enamus ettepanekut ei toetanud ning võeti vastu eelarve mis on meie arvates otseses vastuolus kehtiva eelarvestrateegiaga ning tallab jalge alla ühinemiskoosolekutel kohalikele elanikele antud lubadused.
Seetõttu ei toetanud Jõevalla fraktsioon eelarvet ja lahkus protesti märgiks volikogu istungilt. Meil on väga kahju, et uus Lüganuse vald on otsustanud muutuda stagneeruva ja peamiselt ametkonna heaolu eest seisvaks, mitte võetud eesmärkide saavutamiseke seisvaks kohalikuks omavalitsuseks. Teinekord jääb allakirjutanule paratamatult tunne, et tänases Lüganuse vallas saab tõmmata paralleele kaasaegse Venemaaga – kes juhib? Putin! Aka kes teda juhib? Kreml! Aga kes või mis on Kreml? Kes seda siis juhib?
Lüganuse Vallavolikogus võetakse otsuseid vastu valimisliitude Hooliv Vald ja Ole Meiega ning Keskerakonna esindajate toel. On juhtunud, et volikogu otsuseid in toetanud ka Jõevalla valimisliidu saadikud, kuid kahjuks mitte oluliste otsuste vastuvõtmisel.
Koalitsioon on süüdistanud Jõevalla fraktsiooni destruktiivses käitumises ning soovimatuses olla koostööaldis. Üritame igakülgselt oma jõu ja teadmistega valla arengule kaasa aidata ning sellest jouhtuvalt esitame ka ettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks ja muudetud kujul vastuvõtmiseks, kuid sellega ei arvestatud.

Hardi Murula, Jõevalla fraktsioon

 

Vastus eelarvekriitikale samas lehenumbris:

Vastus eelarve kriitikale

Tulenevalt 2013. aasta oktoobrikuu kohalike omavalitsuste volikogude valimistest ning kolme omavalitsuse ühinemisest, tuli volikogul kibekiirelt kinnitada uus vallavalitsus, struktuur ning valitsusel värvata ametnikud, et uus omavalitsus saaks tööle hakata.
Seega asuti uue vallavalitsuse poolt väljakutsena jaanuari alguses eelarvet kokku panema arvestusega, et eelarve peab olema kinnitatud hiljemalt märtsikuu lõpuks, kui tavaliselt on omavalitsusel aega eelarvet koostada ca 6 kuud.
Eelarve koostamine oli raske, sest võrreldes eelarvestrateegiaga aastateks 2014-2017 vähendati ootamatult riigieelarvest laekuma pidanud tulusid, samuti tuli arvestada olemasoleva laenukoormusega.
Võrreldes eelarvestrateegiaga, on vähenenud tulude osas tasandusfond (kavandatud 213000 €, tegelik 113351 €), toetusfond (kavandatud 544960 €, tegelik 478654 €), maavarade kaevandamise tasu (kavandatud 89145 €, tegelik 81980 €) jm põhitegevuse tulude komponendid. Eelarvestrateegias on arvestatud teederahade toetusega 103000 € Majandusministeeriumi poolt, tegelikult on vallale 2014. aastal eraldatud summa 99945 €, mis on planeeritust 3055 € võrra.
Ühinemislepingus ei olnud ette nähtud Savala veeprojekti omaosalust aastal 2014 suurusjärgus 70 000 € (strateegias 44120 €), kuid kuna osaliselt lepinguga võetud kohustused töövõtja ees on hetkel täitmata, siis arvestatakse investeerimistegevuse osas tegelike lepinguga võetud kohustustega.
Eelarvestrateegia investeerimistegevuse tuludesse oli sisse planeeritud põhivara müük (Aa Hooldekodu) 363000 € väärtuses, mis on koostatud eelarve tuludest väljas, kuna Lüganuse vallavolikogu vastavasisuline otsus oli kohtus vaidlustatud. Tegeliku olukorraga arvestamine tulude poolel vähendab seega ka esialgselt strateegias kavandatud investeeringuid.
Samuti tuleb arvestada ühinemisest tulenevalt valla laenukoormusega (1070795 €, millest reaalselt laen on 1000000 €), mille puhul tuleb arvestada ka intressi kuluga ca 50 000 € aastas või intressi lisandumisega laenu põhiosale.
Eeltoodule vaatamata suutsime lühikese aja jooksul eelarve tasakaalu viia, leidsime kokkuhoiukohti ja samas võimalusi eri valdkondade eelarve tõusuks. Eelarve eelnõu on olnud valla kodulehel koos teiste volikogu istungile arutusele minevate eelnõudega.
Arengukomisjoni poolt volikogule esitatud ettepanekutega on eelarve juures täies mahus arvestatud. Eelarves ette nähtud investeeringud Maidla-Kiviõli kergliiklustee ehituseks, Püssi linna Viru tn remondiks, Maidla-Aidu tee ja Purtse jõe vahelise ala detailplaneeringuks.
Keskkonnakaitses on suuremad summad Savala veeprojekti lõpetamiseks ja Lüganuse aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasrahastuseks. Samuti on 2014. aastal kavas terviseraja arendamine Püssi linna Viru tn parki, samuti Püssi kultuurimaja arendamine ning Lüganuse Keskkooli hoonete renoveerimisprojekti ettevalmistamine, alustasime ka Soonurme-Kiviõli tee remonti.
Hetkel on eelarvest välja jäetud Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee ehitus (200000 €), mille ehituse suhtes käivad läbirääkimised Eesti Energia Kaevandused AS-ga, kes selle 2010. aastal oma hea tahte avalduses Maidla valla rahvale on lubanud ise valmis ehitada. Teede remondiks ja hoolduseks on kokku eelarves üle 560 000 €.
Eelarve juures on vallavalitsus teinud kõik endast oleneva, et arvestada kõikide ühinemislepingus ja eelarvestrateegias toodud investeeringutega, paraku seab tulude vähene laekuvus piirid. Ei saa kulutada rohkem, kui laekub tulusid.
Vallavalitsusele laekusid enne eelarve vastuvõtmist ettepanekud katteallikate osas – likviitsete varade vähendamine summas 147730 € ja täiendava laenu võtmine summas 200 000 €. Arvestades valla tänast laenukoormust ning asjaolu, et äsja tunnistas kohus kehtetuks Uus-Kiviõli kaevandusloa, on valla olukord veelgi raskem, sest see otsus tähendab omakorda eelarvele lisakulu intresside tasumise näol või antud summa lisandumist põhiosale.
Seega ei pidanud valdav osa volikogust ettepanekut valla laenukoormuse jätkuva suurendamise näol tänases olukorras valla arengu seisukohalt põhjendatuks. Likviidsete varade vähendamine võib seada vallaeelarve raskesse seisu ja tekitada lisaks probleemidele projektide elluviimisel, kui viibib projektirahade vallaeelarvesse laekumine.
Investeeringute osas tuleb hoida laenuvõimekus tasemel, mis võimaldab tulevaste projektide omafinantseeringu tarbeks laenu võtta. Vältima peab ainult omavahendditest tehtavaid investeeringuid.
Samas saab 2014. aasta eelarvet muuta eelarveaasta sees lisaeelarve(te) vastuvõtmisega, milles lähtutakse ühinemislepingust ja eelarvestrateegiast. Täiendavate tulude tekkel, näiteks Aa hooldekodu müügist, saab finantseerida ettepanekus toodud investeeringuid.
Vallavalitsus valmistab koos uue arengukavaga ette ka eelarvestrateegia, mille koostamisel arvestatakse ühinemislepingut ja reaalseid võimalusi kohustuste võtmisel.
Põhiosas on artiklis toodud lühikokkuvõte vallavalitsuse vastusest Jõevalla fraktsiooni ettepanekutele. Täies mahus kirjaga saab tutvuda valla kodulehel dokumendiregistris.

Allar Aron
Vallavanem

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga