Sildiarhiiv: lüganuse vallavalitsus

Tänuavaldus Lüganuse Vallavalitsusele

tee

Tahaksin avaldada siirast tänu Lüganuse vallale ja tema töökale kollektiivile turvalisuse uuele, enneolematutesse kõrgustesse, võiks lausa öelda – uutesse dimensioonidesse tõstmise eest.
Pärast seda kui eile (10.07.15) varahommikul eemaldati Purtse külas A.Rossmani vallavanemaks oleku ajal meie kirjaliku avalduse alusel paigaldatud ” ÕUEALA”märgid, tõusis piirkiirus igasuguste kiirust reguleerivate märkide puudumise tõttu hoobilt 90 kilomeetrini tunnis! Igatahes on see lausa suurepärane lahendus perele, kus kasvab 3 alaealist last ning kelle majast teeni on vähem kui 8 meetrit.
Kas selline lähenemine ” tüütutest kodanikest ” vabanemiseks on midagi uut? Vaevalt. Kõik uus on unustatud vana. Lüganuse vald on võtnud kasutusele põhimõtte – Pole inimest, pole probleemi! Kas see, et Lüganuse vald on asunud annulleerima oma eelnevate vallavanemate otsuseid, vääriks nelgikimbuga tunnustamist, peab mõtlema. Igal juhul on tegemist vallaametnike ja nende lähikondsete jaoks olulise töövõiduga. Hurraa, seltsimehed!

Kristiina Poljakov

(645)

Lüganuse vallavalitsuse umbusaldamine

Lüganuse

 

LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU I KOOSSEISU X ISTUNG

 

Lüganuse                                                                                          12. mai 2014 nr ___

Umbusalduse avaldamine

 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18, § 45 lõike 5, § 46 lõiked 4 ja 9 ning arvestades Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 istungil esitatud umbusaldusavaldust ja umbusaldushääletuse tulemusi, Lüganuse Vallavolikogu

 o t s u s t a b:

  1. Avaldada umbusaldust järgmistele Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele:

1.1.  Annika Kapp- abivallavanem sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö alal

1.2.  Arno Rossman – abivallavanem arengu- ja planeeringu ning majanduse alal

1.3.  Virje Härm

1.4.   Aivar Karon

 

  1. Umbusalduse avaldamine vabastab Lüganuse Vallavalitsuse liikmed valitsuse liikme kohustustest ja ametist.
  2. Annika Kapp`il ja Arno Rossman`il anda asjaajamine ja ametikohustuste tõttu neile kasutamiseks antud vara üle vallavanem Allar Aron`ile hiljemalt _________ 2014, mille ajal säilitatakse keskmine töötasu.
  3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Lüganuse Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Marja-Liisa Veiser

Volikogu esimees

 

 

Selline dokument vajab 12. mail täitmist. Mida arvad asjast Sina?!
Oma arvamuse saad avaldada Facebookis või siinsamas kommentaarireal.

(1040)

Häid mehi, kes ei huvitu poliitikast, karistatakse sellega, et neid hakkavad valitsema neist halvemad mehed.

Häid mehi, kes ei huvitu poliitikast, karistatakse sellega, et neid hakkavad valitsema neist halvemad mehed – Planton

Minuni jõudis Lüganuse valla aprillikuu häälekandja “Valla Sõnumid” ning minu kahtlused Lüganuse vallavalitsuse osas leidsid kinnitust – see  koosseis ei tegutse mitte valla huvides, vaid käputäie inimeste eesmärke silmas pidades, kes seisavad võimule ligemal.  Hea näide sellest on Ingrid Härm, kelle väärtushinnangutest (või õigemini nende puudumisest) sai avaldatud petitsioon. Kuna komisjonis olid inimesed, kellel on Ingrid Härmiga ühine minevik, mida ei saa varjata, siis otsustati asi teistmoodi lahendada ning leida oma sõbrannale uus töökoht. Muidugi see ei häiri kedagi, et inimene ei oska isegi mitte Facebooki lehte teha, vaid teeb uue kasutajakonto, kuid vallavalitsuse liige Virje Härm on samasuguste oskustega. Soovitan endale need oskused sisse osta, sest sellised kasutajakontod rikuvad Facbeooki kasutamistingimusi. See selleks…

Muidugi on tõsiseks probleemiks üldse inimeste huvi. Kui võtta ette rahvaküsitlus, mis uuris inimeste arvamust valdade liitumise kohta, siis see näitab ikka äärmist ükskõiksust

image_gallery

kui kogu rahva saatust otsustab sisuliselt ainult kümnendik inimestest, siis tunnevad nad, et  on valitsemisest täiesti kõrvale jäetud ning ei soovigi sellest osa võtta. Muidugi kohalikel valimistel oli osalusprotsent kõrgem (63%), kuid tegemist on regulaarse sündmusega, millega ollakse juba harjunud, kuid valitsemise juures on vaja otsuseid teha palju tihedamalt, kui kord nelja aasta tagant ning siinjuures on ka inimestel oluline osa kaasa rääkida.

Tegelikult on mul sama tunne Kiviõli linna osas, sest mind ei seo linnaga midagi muud, kui käin kord aastas laste kommipakil järel ning viimane aasta jätsin isegi selle käigu ära ning ostsin paki lapsele poest. Kui mul tekib selle linnaga mingi kohustuslik side (nagu mul on hetkel Maidla Kooliga), siis minu suhe muutub kindlasti.

Minu sekkumise ainukeseks põhjuseks ongi tegelikult  Maidla Kool. Klassileht kajastas siiani ainult kooli tegemisi, kuid selle lehe kontseptsiooni sai muudetud ning nüüd kajastame kõiki sündmuseid, mis mingil moel puudutavad Maidla Kooli või mõisahoonet. Üritan kõikidest asjadest inimese keeles rääkida ning annan võimaluse ka teistel sõna võtta, äkki see tõstab inimeste usku sellesse, et ka nemad võivad vallas asju muuta ning vallavalitsus ei juhi mitte neid,  vaid nemad vallavalitsust. Klassilehest sai Maidla eest seisja!

MAIDLAST MAAILMA!

(570)