Sildiarhiiv: lüganuse volikogu

Lüganuse volikogu loobus hüvitiste vähendamisest

Eelmisel nädalal kogunenud Lüganuse volikogu kasvatas volikogu eelarverida 7500 euro võrra, lükates tagasi opositsiooni ettepaneku hüvitiste ajutiseks vähendamiseks.

Lüganuse volikogu arutas neljapäeval lisaeelarvet, kus muu hulgas lisati volikogu eelarvele 7500 eurot. Raha kulub volikogu liikmetele hüvitise maksmiseks. Põhjus, miks ettenähtud summast ei jätku, on eelmise aasta volikogu hüvitiste maksmine selle aasta eelarvest.

Volikogu liikmete hüvitise suurus Lüganusel on 25 eurot kuus. Volikogu alalise komisjoni juhtimise eest saab selle esimees 30 eurot ning liige osalemise eest 15 eurot. Volikogu juhatuse liige saab korra eest 30 eurot. Lüganuse volikogu esimehe kuuhüvitise suurus on 700 eurot.
Kokku planeeris Lüganuse hüvitisi kehtestades kulutada aastas 22530 eurot, millele nüüd lisandub veel 7500 eurot.
Volikogu liige Enno Vinni esitas volikogule ettepaneku vähendada ajutiselt hüvitiste määrasid nii, et eelarverida kasvatama ei peaks. “Vabanenud 7500 eurot võiks suunata hariduskulude katteks”, pakkus Vinni.
Volikogu esimehe Marja-Liisa Veiseri sõnul ei ole hüvitiste vähendamine nii lihtne – selleks tulnuks ettepaneku tegijal ette valmistada eelnõu hüvitiste korra muutmiseks. “Lisaks ei taha ma, et volikogu töö saaks hüvitiste muutmisest häiritud, mis võib juhtuda, sest inimesed loobuvad komisjonides osalemast,” ütles ta ning lisas, et ettepaneku tegijal pole ka selget ettekujutust, kuhu vabanenud raha kulutada tuleks.
Kohal olnud 14 liikmest hääletas volikogule lisaraha andmise poolt kuus. Viis liiget oli selle vastu.
Enno Vinni hinnangul on töö volikogus häiritud koostöö puudumise pärast, mistõttu jäävad väärt ettepanekud toetuseta lihtsalt selle tõttu, et need tulevad valelt poolt. “Seda, et volikogu ei saa neile eraldatud summaga hakkama, oli näha juba ette, sest vahepeal toimusid volikogu komisjonide koosolekud mitu korda kuus ning iga koosoleku eest makstakse hüvitist,” ütles ta.
Vinni on ka varem avaldanud pahameelt volikogu töökorralduse üle, mis näitab otseselt volikogu juhtide suutmatust tööd mõistlikult korraldada. “Nii näiteks oli meil ühes kuus kaks istungit, kus ühel oli punkte üle kahekümne ja teisel ainult kaks,” tõdes ta, et volikogu istungid on ülemäära pikad ning liikmed ei jaksa viimastes punktides kaasa mõelda.

7500 euro eraldamise üle toimunud pooletunnine poleemika andis ajendi endisele Maidla vallavanemale Hardi Murulale oma volikoguliikme volituste peatamiseks aasta lõpuni. Tema hinnangul on olukorras, kus haridusasutuste palgaküsimused, eriti Püssi lasteaias, on väga teravalt üleval, kummaline selliste ettepanekute tagasilükkamine. Teine näide ebamõistlikust rahakasutusest selgus siis, kui vallavanem Allar Aron rääkis eelarve seisust ning tunnistas, et aasta algusest alates on valla arvel olnud arvestatav rahasumma, millelt on intresse teenitud 43 eurot. “Kui see oleks pandud hoiusele, oleks see meil teeninud vähemalt 3000, kui mitte 7500 eurot lisaraha,” ütles ta.
Endine vallajuht sõnas, et tegi oma ühiskondlikes tegevustes inventuuri ja leidis, et see, mille võiks ära jätta, on töö Lüganuse volikogus. “Olen seda tükk aega kaalunud. Sellest hetkest alates, kui võeti vastu eelarve ning sai selgeks, et sa võid teha ükskõik kui hästi põhjendatud parandusi, aga kümne kerkiva mäe vastu ei saa. Mulle meeldib otsustamises kaasa rääkida ja niisama volikogus laua otsas vegeteerimas käia ei näe ma mõtet,” põhjendas ta oma otsust volitused peatada.

Gerli Romanoviš,
Põhjarannik 30. august 2014

(631)

Lüganuse vallavalitsuse umbusaldamine

Lüganuse

 

LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU I KOOSSEISU X ISTUNG

 

Lüganuse                                                                                          12. mai 2014 nr ___

Umbusalduse avaldamine

 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18, § 45 lõike 5, § 46 lõiked 4 ja 9 ning arvestades Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 istungil esitatud umbusaldusavaldust ja umbusaldushääletuse tulemusi, Lüganuse Vallavolikogu

 o t s u s t a b:

  1. Avaldada umbusaldust järgmistele Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele:

1.1.  Annika Kapp- abivallavanem sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö alal

1.2.  Arno Rossman – abivallavanem arengu- ja planeeringu ning majanduse alal

1.3.  Virje Härm

1.4.   Aivar Karon

 

  1. Umbusalduse avaldamine vabastab Lüganuse Vallavalitsuse liikmed valitsuse liikme kohustustest ja ametist.
  2. Annika Kapp`il ja Arno Rossman`il anda asjaajamine ja ametikohustuste tõttu neile kasutamiseks antud vara üle vallavanem Allar Aron`ile hiljemalt _________ 2014, mille ajal säilitatakse keskmine töötasu.
  3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Lüganuse Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Marja-Liisa Veiser

Volikogu esimees

 

 

Selline dokument vajab 12. mail täitmist. Mida arvad asjast Sina?!
Oma arvamuse saad avaldada Facebookis või siinsamas kommentaarireal.

(1040)