Sildiarhiiv: sonda

Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised

no images were found

Kokku on saanud kolm omavalitsust – Kiviõli linn, Sonda vald ja Lüganuse vald ning plaanis on leivad ühte kappi panna. Sellise ajaloolise sammu juures tahaksime me näha, et täna tehtud otsused vaataksid tulevikku ning ei oleks emotsionaalsed vaid ratsionaalsed. Ratsionaalseid otsuseid aga ei saa keegi üksi teha vaid need tehakse ikka erinevate huvide kokkusobitamisel. Hoiame siis silma peal, mis otsuseid poliitikud teevad, sest lõpuks tahavad nad teada meie arvamust.
Olen arvamusel, et omavalitsused ei ole inimeste teavitamisel kuigi osavad. Nad ei suutnud isegi leida inimeste teavitamiseks ühesõnalist domeeni (liitumine.ee, ühinemine.ee, kiviõli.eu jne), rääkimata sellest, et linna kodulehelt ei suutnud ma leida isegi otsides viidet sellele leheküljele mis juhataks ühinemisläbirääkimiste lehele. Kuna domeen kivioli-regioon.ee on ajutine ning kujutab omavalitsusele reaalset väljaminekut, siis ajaloo säilitamise huvides saab kogu materjal kogutud Klassilehel olemasoleva sissekande alla – klassileht.ee/kivioli

Loe edasi Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised

Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 17.04.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED
Juhtivkomisjoni töökoosoleku protokoll

Maidlas 17. mai 2016 nr 4
Algus kell 11.00, lõpp kell 14.00
Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Viivian Päll (Lüganuse vallavalitsuse sekretär-asjaajaja)
Võttis osa: 8 osalejat (nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile) Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Sonda vald

Avasõnad tervituseks ütleb Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ). Täna on neljas kokkusaamine ning juhtivkomisjoni teine kokkusaamine. M. Laan tutvustas ajakava, tegi ülevaate senisest protsessist ning eelnevatel kokkusaamistel arutusel olnud teemadest.

• Avakoosolek (09.03.16, Maidla): läbirääkimiste taust, üldpilt, osalejate ootused ja mured, läbirääkimiste korraldus
• Juhtivkomisjon I ja teemakomisjonid I (05.04.16, Kiviõli): tööplaani täpsustamine, kogutud valdkondlike andmete ülevaatamine, tänaste takistuste ning soovitud seisundi määramine valdkondade kaupa
• Teemakomisjonid II (10.05.16, Sonda): valdkonna arendamise tegevuspõhimõtted ja investeeringud (vt ka http://www.kivioli-regioon.ee)
• Juhtivkomisjoni II (17.05.16, Maidla): ühinemise (strateegiliste) eesmärkide määratlemine; juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine; investeeringute ülevaatamine
• Laiendatud juhtivkomisjoni III töökoosolek Kiviõlis 26.05.2016 kl 9.00-13.00: teemakomisjonide tulemuste ülevaatamine, ühinemislepingu tööversiooni arutelu

Vaadati üle ühinemisteemaline lehekülg www.kivioli-regioon.ee, mille Sonda vald on üles pannud. Veebilehel on üleval esmane materjal. Esilehel on lühitutvustus, kuidas on läbirääkimised alguse saanud, kes on läbirääkijad, mis on valdkondlikud komisjonid, mis on eesmärk, et jõuda selle aasta lõpuks otsusteni. Teemade ehk valdkondade all on kõik põhiprintsiibid, mis on senini arutatud (haridus, sotsiaalteenused, kommunaalmajandus, keskkond ja maaelu).
Lisaks on kodulehel üleval ka protokollid.
Arutati kas ja mida võiks veebilehele veel lisada?
Kiviõli linnapea tegi ettepaneku panna kodulehele üles volikogu otsused, mis leidis ka toetust.
Lüganuse volikogu esimees: tegelikult on kõik olemas, kuid kusagile võiks tulla selline info, kui hakkab avalikustamine, ühinemislepingu tutvustamine ja rahvakoosolekud.
Kõike saab hiljem lisada, kui tekib vajadus.
M. Laan esitas küsimuse, kuidas koguda tagasisidet, sest täna ei ole üleval ühtegi kontakti.
Sonda vallavanem tegi ettepaneku lisada lehele ka foorumikoht, millele on võimalik panna peale piirang, et ühest arvutist tulevat infot ei saa väga tihti üles panna. Arutelu tulemusena otsustati, et hetkel foorumit ei tee, võimalik on ka hiljem juurde lisada, kui vajadus tekib.
Kiviõli linnapea tegi ettepaneku, panna kontaktiks Kiviõli linna kantselei e-posti aadress, mis sai ka toetust.
M. Laan: Kui tuleb asjalik ettepanek, siis edastatakse asjaosalistele.

Et ühinemisteemalist kodulehte aktiivsemaks teha, otsustati jagada linki www.kivioliregioon.ee oma kodulehtedel ja facebook’is ning kajastada tegevusi valla- ja linnalehtedes. Vajalik on valida üks inimene, kes teeb kokkuvõte ajalehtedesse, milles tutvustab tulemusi ja viited protsessile.
Lüganuse vallasekretär A. Pungas tegi ettepaneku M. Laanele teha ise kokkuvõte sellest, mis on olnud ja kuhu on jõutud. M. Laan andis nõusoleku.

M. Laan tutvustas päevakava.

PÄEVAKAVA:
1. Ühinemise eesmärkide määratlemine
2. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine (keskused ja teenuste korraldus, volikogu liikmete arv, palgad ja sotsiaalsed garantiid)
3. Investeeringute ülevaatamine

1. Ühinemise eesmärkide määratlemine

Toimus grupiarutelu, jagati omavalitsuste juhid ühte gruppi, volikogu juhid ja liikmed teise gruppi.
Arutati ja määrati kuni 5 “suurt” eesmärki, mille suunas võiks Kiviõli regioon ühiselt liikuda.

Arutelu tulemusena tõid omavalitsuste juhid järgmised võimalikud eesmärgid:

• luua soodne pinnas väikeettevõtluse ja mikroettevõtluse loomisel;
• olulisel kohal on kogukondade liitmine, kohaliku identiteedi säilimine;
• läbipaistva juhtimisega võimeka ning tugeva omavalitsuse loomine;
• loodava omavalitsuse üks võtmesõna on elamisväärne keskkond;
• noored tagasi kodukohta koos sõpradega;
• oleme võrdväärne partner riigile ja teistele omavalitsustele.

Arutelu tulemusena tõid volikogu juhid järgmised võimalikud eesmärgid:

• võimekas, paremate, kvaliteetsemate avalike teenustega kohalik omavalitsus;
• tugev kohalik omavalitsus, kuhu tuleks elanike juurde;
• tagada ühendus (sidusus) kõikide ühinevate kohaliku omavalitsuse piirkondade vahel.

2. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine (keskused ja teenuste korraldus, volikogu liikmete arv, palgad ja sotsiaalsed garantiid)

1. Juhtimine ja teenuste korraldus

1) Kus on KOV keskus ja millised on teenuskeskused?
2) Mis peab säilima nn kohtadel?
3) Millised on juhtimise üldised printsiibid, millest lähtutakse?

Toimus grupiarutelu, jagati omavalitsuste juhid ühte gruppi, volikogu juhid ja liikmed teise gruppi.

Arutelu tulemusena tõid omavalitsuste juhid järgmised võimalikud juhtimiskorralduse üldised põhimõtted:

• uues omavalitsuses seisame selle eest, et avalike teenuste osutamine ei muutu halvemaks, pigem paremaks;
• tänased punktid säilivad kindlasti sotsiaalteenuse ja majanduse osas, ei välista vajadust ka avada uusi punkte;
• juhtimisprintsiibi vajaduse kaardistamine ja vajadus ostetakse sisse kompetentse teenusepakkuja käest ;
• keskus Kiviõlis.

Arutelu tulemusena tõid volikogu juhid järgmised võimalikud juhtimiskorralduse üldised põhimõtted:

• kohaliku omavalitsuse keskus Kiviõli;
• teenuskeskused – säilitada olemasolevad (sotsiaal, haridus, algharidus, raamatukogud, noortekeskused, kultuur);
• majandus – hallatavad asutused;
• tugev valdkonnapõhine juhtimine;
• tugevad valdkonnapõhised hallatavad asutused;
• avatud kaasamine juhtimise juurde;

Toimus arutletu järgmiste küsimuste üle:

1) Milline võiks olla volikogu liikmete arv? (minimaalne 17)
Arutelu tulemusena otsustati, et volikogu liikmete arv võiks olla 19/21.

2) Kuidas võiks lahendada valimisringkonnad?
Arutelu tulemusena otsustati ühe valimisringkonna kasuks, sest seadus muud võimalust ei anna.

3) Kuidas võiks kasutada ühinemistoetust (01.2016 numbrite alusel Kiviõli 554 200, Lüganuse 301 400, Sonda 300 000.-, kokku 1 155 600.-)
Arutelu tulemusena otsustati, et 20 % jääb 2018. aasta ümberkorralduste jaoks ja ülejäänud kulub igal omavalitsusel omade projektide teostamiseks.

4) Mis võiks olla ühinenud kohaliku omavalitsuse nimi?
Arutelu käigus pakuti välja uue omavalitsuse nimeks Kiviõli või Lüganuse vald.
Tekkis arutelu.

Sonda vallavanem tegi ettepaneku viia koolides läbi küsitlus, mis arutelu tulemusena ei leidnud toetust.

M. Laan tegi ettepaneku teha küsitlus läbi kodulehe, kus ei hääletata, vaid pakutakse välja nimi.
Arutelu tulemusena otsustati panna kodulehele www.kivioli-regioon.ee küsitlus nime valimise osas ning sama küsitlusleht jagada välja koos juunikuus ilmuva vallalehega.
M. Laan: Nime valik jääb arutusele pikemaks ajaks, ka järgmise nädala laiendatud koosolekul seda ära otsustada ei saa.

3. Investeeringute ülevaatamine

Kas võiks fikseerida põhimõttelise suunana: palkade ja sotsiaalsete garantiide ühtlustamine toimub ESIMESEL VÕIMALUSEL KUID MITTE HILJEM KUI 2 aasta jooksul peale ühinemist

• Investeeringute + valdkondlike printsiipide ülevaatamine ning tagasiside hiljemalt 20.05?
• 23.05 esmane tööversioon ühinemislepingust lugemiseks
• Laiendatud juhtivkomisjoni III töökoosolek Kiviõlis 26.05.2016 kl 9.00-13.00
• Ühinemislepingu tööversiooni arutelu

Viivian Päll
protokollija

ALLIKAS: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised, juhtivkomisjoni töökoosoleku protokoll 17.06.2016 nr 4

Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 10.05.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Koosoleku p r o t o k o l l

Sondas 10. mai 2016 nr 3
Algus kell 09.00, lõpp kell 16.00
Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Eike Õunas (Sonda vallavalituse sekretär)
Võttis osa: nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile (Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Sonda vald)

Avasõnad tervituseks ütleb Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ).

Tervitussõnavõtuga esineb Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin, kes ühtlasi edastab Aseri vallavolikogu otsuse, millega viimane hakkab liitumisläbirääkimisi pidama Viru-Nigula valla ja Kunda linnaga. Otsuse tegemisel viidati sellele, et valla elanikud käivad tööl pigem lääne kui ida pool ning inimeste seas läbi viidud küsitlus näitas, et liitumist eelistatakse just Viru-Nigula ja Kundaga, aga mitte Kiviõli piirkonnaga, mis oleks olnud alternatiiv.

Vastuseks eelmisel koosolekul kõlanud Lüganuse ettepanekule suurendada ühinejate ringi, otsustati üheselt, et seoses Aseri valla väljalangemisega, ühinejate ringi ei laiendata ning edasi minnaksegi kolme osapoolega – Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda vallaga.

Koosoleku töökorraldus:

M.Laan – Kiviõli regiooni omavalitsuste ühinemisläbirääkimisteks on moodustatud 4 teemakomisjoni:

1. Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
2. Sotsiaalteenused ja –toetused, tervishoid
3. Kommunaal, ettevõtlus, turism, ühistransport
4. Keskkond ja maaelu Tänasel koosolekul keskendutakse põhiprintsiipide ülevaatamisele nende täiendamisele ning olulise eristamisele ebaolulisest.

1. HARIDUS, NOORSOOTÖÖ, KULTUUR ja VABA AEG

Toimub põhipunktide ülevaatamine, arutelu.

ALUS-ja ÜLDHARIDUS:

Kõik on nõus, et olemasolevad lasteaiad säilitatakse, ühtlustatakse koha- ja osalustasud.

Toimub aktiivne arutelu lasteaiaõpetajate palkade suuruse üle.

OTSUSTATI: Teha eesmärgiks, et alushariduse õpetajate palgatasemed ühtlustatakse 2 aasta jooksul, eesmärgiks on viia 4 aasta jooksul palgatase vähemalt 85%ni üldhariduskoolide õpetajatele riiklikult kehtestatud alammäärast.

Sonda vallavanem – Tuleb tagada võimalikult kvaliteetne alusharidus, mis oleks samas ka kodulähedane.

H.Uustalu – Kvaliteet peab olema enne kodulähedust.

Sonda vallavanem – Vähemalt kooli esimene aste tuleb säilitada olemasolevates asukohtades, gümnaasiumi osa jääb Kiviõlisse.

Tähelepanukoht on ikkagi erivajadustega lapsed, kui palju neid on? Kas on vaja erivajadustega laste lasteaia rühma? Tuleb analüüsida vajadust.

Sonda vallavanem – Vajadus on kindlasti olemas. Tuleks luua lasteaiarühm ning võiks mõelda ka esimese kooliastme peale, siis toimuks sujuv üleminek alghariduselt alusharidusele. Erivajadustega lasteaia rühm tuleks luua olemasolevate lasteasutuste baasil nt Sonda Kooli või Erra Lasteaeda, kus on selleks ruumid olemas.

Võimalusel tuleb toetada eraalgatusi haridusteenuste pakkumisel.

Tuleb teha avatud koostööd kutseõppeasutustega ja ettevõtetega, tuleb panustakse täiskasvanute täiendkoolitustesse ja ümberõppesse.

H.Uustalu – Tuleb panustada piirkonna (olemasolevate) muukeelsete inimeste kaasamisse haridusellu (puudutab ka noorsootööd).

NOORSOOTÖÖ ja HUVIHARIDUS

Toimub arutelu, kuidas panustada noorte vaba aja veetmisesse ning välitingimuste arendamisse. Üheselt leiti, et tuleb panustada traditsioonilistesse, juba välja kujunenud üritustesse.

OTSUSTATI: Lisaks siseruumidele panustakse noorte vaba aja veetmisel ka välitingimuste arendamisse, 4 aasta eesmärgiks on korrastada olemasolevad ja võimalusel välja arendada vähemalt 1 uus väliatraktsioon, mis on noorte enda poolt välja valitud. Lisatakse spordi eriala olemasolevale huvikoolile. Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise alla, mis võimaldab efektiivset ja tulemuslikku koostööd. Säilitatakse Maidla huvikoolis pakutavad erialad (muidugi juhul kui on nõudlust), kaalutakse huvikooli ühendamist Kiviõli Kunstide Kooliga

Vaadakse üle (tabelist) investeeringute pool.

M.Laan – Järgmiseks korraks tuleks korrigeerida investeeringute poolt, teha täiendused ning vaadata uuesti üle, mis läheb välja, mis jääb.

2. SOTSIAALTEENUSED JA –TOETUSED, TERVISHOID

Antud valdkond on struktureeritud kahte rühma: sotsiaalteenused- ja toetused ning tervishoid. Kohtumisel osalevad peamiselt kõigi kolme omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Kõigepealt vaadatakse üle eelmisel kohtumisel kirja pandud punktid, mida arutelu käigus täiendatakse. Iga omavalitsuse esindaja toob välja nende jaoks vajalikud, olulised ja arendamist vajavad valdkonnad, mis tuleks kindlasti ühinemislepingusse kirja panna.

MÄRKSÕNAD: Teeninduspunktid, et inimestele lähedased sotsiaalteenused peavad jääma kohapeale (tänastes kohtades), et ei tekiks kaugenemist. Sotsiaaleluruumide väljaehitamine (Kiviõli linn ja Lüganuse vald). Kindlasti vajalik sotsiaaltransport (Lüganuse vald ja Kiviõli linn). Sotsiaalvaldkonna töötajatele tuleb välja töötada toimiv motivatsiooni süsteem. Maidla piirkonna päevakeskuse arendamine. Kiviõli esmase tervisekeskuse arendamine, ühine perearstikeskus. Hoolekande teenuste kohapealt arendada koostööd erasektoriga.

OTSUSTATI: Sotsiaalteenuste ühtlustamine toimub kõrgema taseme suunas. 2016 aasta lõpuks valmib ühtne sotsiaalteenuste eelnõu esmane tööversioon (Kristel Petrova eestvedamisel). Loodava valla ühtne sotsiaaltoetuste maksmise kord rakendatakse hiljemalt 01.01.2018, uue ühtse korra järgi.

3. KOMMUNAAL, ETTEVÕTLUS, TURISM, ÜHISTRANSPORT

Eelmisel koosolekul välja toodud märksõnade ülevaatamine ja täpsustamine.

KOMMUNAALMAJANDUS:

Toimub aktiivne arutelu kinnisvara haldamise teemal, kõikide omavalitsuste esindajad on nõus, et kinnisvara haldamine tuleb viia ühtse juhtimise alla, mille tulemusel tehakse ettepanek luua täiesti uus üksus kogu kinnisvara haldamiseks.

OTSUSTATI: Luuakse uus üksus kogu sh allasutuste kinnisvara haldamiseks.

HEAKORD: Arutleti, kuidas loodava valla suurel territooriumil niitmist paindlikult lahendada. Leitakse, et kõige soodsam tuleb muruniitmist teenusena sisse osta.

OTSUSTATI: Järk-järgult liikuda selle poole, et minna kogu piirkonnas üle muruniitmise teenuse sisseostmisele.

SOOJAMAJANDUS:

Toimub arutelu soojuse teemadel. Kiviõli vol. esimees tegi eelmisel koosolekul ettepaneku soojamajandus ühtse juhtimise alla viia. Kas see on võimalik, kuna piirkonnad on nii erinevad?

Kiviõli linnapea: Kiviõli sõltub 90% ulatuses eraettevõttest (Kiviõli Keemiatööstusese OÜ-st), peaks mõtlema riskide maandamisele. Kas nt hakkepuidu katlamaja? Leida üks hankija?

Lüganuse vallavanem: piirkonnad on kõik nii erinevad, ühist selget pidepunkti pole, kuigi nii Püssi kui ka Kiviõli jäävad nii kauaks, kuni on kortermaju kaugküttepiirkonnaks. Tuleb leida mingi lahendus.

OTSUSTATI: Tuleb leida võimalus pakkuda elanikele võimalikult stabiilseid ja soodsaid küttevõimalusi. Suund tuleb võtta taastuvenergia poole.

JÄÄTMEMAJANDUS:

Sonda valla maanõunik – Sonda vallas on elanikele korraldatud jäätmevedu tasuta. Tahame seda jätkata.

Toimub arutelu, mille käigus leiti, et tuleks minna üle ühtsele jäätmeveole, kui piirkond peaks liiga suureks jääma, siis võib piirkonna ka kaheks jagada.

OTSUSTATI: Korraldatakse ühine jäätmevedu kogu uue loodava valla osas.

TRANSPORT:

Toimub arutelu.

OTSUSTATI: Transpordi korraldamise poolepealt otsustati lähtuda tarbijate vajadustest ning avalike teenuste korraldustest. Tellitakse spetsiaalne projekt bussiliikluse paremaks koordineerimiseks ning ühes sellega selgitatakse välja tarbijate vajadused.

TEED:

Toimub arutelu, mille käigus kerkis esile mõte luua ühine teehoiukava, mille järgi tegutseda. Teehoiukava võiks olla viis ja enam aastat kehtiv.

OTSUSTATI: Moodustada ühine töögrupp (majanduskomisjonid teevad koostööd). Teede võrgu arendamiseks koostada 2017 aastal teehoiukava. Kergliiklusteed kokku panna ühte projekti, teha üks tervikprojekt. A. Needo visandab eskiisprojekti olemasolevate kergliiklusteede kohta.

VESI, KANALISATSIOON:

Toimub arutelu. Ühiselt leiti, et vee-ettevõtte peaks tegelema kogu piirkonna vee- ja kanalisatsiooniga.

OTSUSTATI: Ise oma ettevõtet ei looda. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamine toimub vee-ettevõtja(te) poolt.

TÄNAVAVALGUSTUS: Tänavavalgustus peaks olema konkreetsetel keskkonnasäästlikel projektidel põhinev.

TURVALISUS: Kiviõli linnapea – Oluline on koostöö riiklike institutsioonidega (politseiga). Kiviõlisse tuleb paigaldada kõik uued valvekaamerad.

Lüganuse vallavanem – Tuleb toetada ja elus hoida vabatahtlike tuletõrje- ja merepääste organisatsioone. Oluline teema, tuleb mõelda ennetus tegevusele.

OTSUSTATI: Turvalisuse tagamiseks teha koostööd riiklike institutsioonidega sh abipolitseinikega. Tuleb teha riskianalüüs. Toetada ja elus hoida vabatahtlike tuletõrje- ja merepääste organisatsioone.

ETTEVÕTLUS:

Piirkonna jaoks on kriitilise tähtsusega ettevõtluse mitmekesistamine, selleks panustatakse turismisektorisse, sh Kiviõli seiklusturismikeskusesse, Aidu veespordikeskusesse, Sonda elamuskeskusesse “Ajavagun”, Lüganuse loomekastelli, Purtse kalasadamasse jt objektidesse ning ühiste koostöövõrgustike väljaarendamisse.

Lüganuse vallavanem – Kõik kolm sadamat tuleks kindlasti alles jätta.

Kiviõli linnapea – Tuleks luua ettevõtlusinkubaator (ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on tõsta alustavate firmade läbilöögivõimet ja elavdada piirkonna ettevõtlust infrastruktuurining nõustamisteenuste pakkumise kaudu).

Toimub arutelu.

OTSUSTATI: Jätkatakse haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool”. Olemasolevad vabad ruumid ja kinnisvara tuleb ära kasutada, kui võimalik võtta kasutusele ettevõtluses. Toetada jagamismajandust.

Vaadatakse investeeringute tabelit. Kõik kolm omavalitsust toovad välja investeeringud, mis on plaanis teha lähimal ajal või lähevad käiku enne ühinemist.

Lüganuse vald:
Ojamaa 3 km tee ehitus (juba sel aastal)
Püssi Viru tn projekt (juba sel 2016 aasta suvel)
Purtse Kaluri sadama projekt
Aidu-Maidla-Liiva kergliiklustee

Sonda vald:
Sonda elamuskeskus
Veevõrgu laiendamine
Uljaste kergliiklustee väljaehitamine

Kiviõli linn:
Viru tn projekt
Soojamajanduse ja trassi projekt
Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Linnakeskuse arendamine
KIK tänavavalgustuse meede
Raudteepeatused
Soo tn 17 ja Võidu tn 12 parkimisplatsid

OTSUSTATI: Juhtrühma lähevad investeeringute algsed pikemad nimekirjad, seal vaadatakse need uuesti üle.

4. KESKKOND JA MAAELU

M.Laan – Lüganuse ettepanekul lisati keskkonna ja maaelu komisjon, kelle valdkonda kuuluksid Uus Kiviõli kaevandus, Aidu korrastamine, keskkonnatasud, ääremaastumise vältimine jms.

KESKKOND:

Lüganuse vallavanem – tuleb moodustada keskkonna komisjon, panna paika prioriteedid ja töötada välja kompensatsiooni mehhanism. Tuleb olla arendaja ja keskkonna vahel, et ei tekiks mingisuguseid nn otse kokkuleppeid elanike ja arendajate vahel. Tuleb tagada kaevandusalade arendajatega pooleliolevate projektide lõpuleviimine (Vana-Aidu karjääri ala sulgemine, veevarustuse rajamine Ojamaa kaevanduse ääres jm).

Oluline on tagada pidev koostöö kaevandusalade arendajatega ja teha kõik vajalikud uuringud, koostöös ettevõtetega tagatakse keemiatööstuse mõjude pidev seire.

Sonda vallavanem – Tuleb kehtestata printsiip: need piirkonnad, kust toimub ressursi kaevandamine või kus toimub selle töötlemine saavad 50% ressursi- ja saastetasust konkreetsete mõjude leevendamiseks, 50% läheb omavalitsuse üldiseks arenguks.

Uues üldplaneeringus tuleb näidata ära, kuhu saab rajada elamuid ning mis osad jäävad kaevanduste aladele (Maidla-Savala alad, Uus-Kiviõli alad jne).

MÄRKSÕNAD: Kaevandusalade arendajad. Keemiatööstuse mõjude pidev seire. Veevarustus/vee kvaliteet.. Lõhkamistööd. Uus üldplaneering. Keskkonna spetsialistid (keskkonnakomisjoni moodustamine). Kompensiatsiooni mehhanismi väljatöötamine.

OTSUSTATI: Uues loodavas omavalitsuses tuleb tööle võtta vastava ala spetsialistid, et tagada keskkonnaalade kompentents. Tuleb tagada pidev koostöö kaevandusalade arendajatega.

MAAELU:

Sonda vallavanem – Tuleb tähtsustada külavanemate positsiooni ning kaasata külavanemad otsustusprotsessidesse, anda neile rohkem õiguseid. Külavanemate institutsioon tuleb ühinemislepingus ära reguleerida.

Tagada ühendused äärealadega ning sealse taristu korrashoid.

Võiks ära kaardistada tühjad elamud, ühineda “tule-maale” tegevustega ning pakkuda võimalusi potentsiaalsetele uutele elanikele

Kindlasti tuleb aidata/toetada oma piirkonna ettevõtteid.

Kindlasti peab toimuma seltside ja külaliikumise arendamine ja toetamine.

OTSUSTATI: Jätta teema hetkel avatuks.

Eike Õunas
protokollija

Allikas: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised Avakoosoleku protokoll 10.05.2016

Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 05.04.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Koosoleku p r o t o k o l l

Kiviõlis 05.aprill 2016 nr 2

Algus kell 09.00, lõpp kell 15.45
Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Tiina Urban (Kiviõli linnasekretär)
Võttis osa: nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile (Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald ja Aseri vald)

Avasõnad tervituseks ütleb Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu

Koosoleku töökorraldus:
Juhtivkomisjon: kl 9.00-10.30
Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg: kl 10.30-12.00
Sotsiaalteenused ja toetused + tervishoid: kl 12.30-14.00
Kommunaal, ettevõtlus (turism), ühistransport: 14.30-16.00

JUHTIVKOMISJON

Käsitletavad teemad:
1. Läbirääkimiste seis ja protsessi ajakava kokkulepped
2. Kogutud andmete ülevaatamine
3. Ühinemise eesmärkide määratlemine

1. Läbirääkimiste seis ja protsessi ajakava kokkulepped

1) M.Laan – eelmisel korral sai kokku lepitud, et Sonda uurib ühinemise veebilehe loomise ja administreerimise võimalusi?

Sonda vallavanem – võimalik on luua uus domeen, mida võib ise hallata. Domeenile tuleks leida nimi, mis seostuks ühinemisega. Kulud oleksid 10.50 € + 6.30 € ühes kuus. Teha selle baasil koduleht. Maksma peaks sellele, kes selle valmis teeb ja kes seda administreerib. Gerli Romonovitš on valmis vabatahtlikult uudiseid üles panema. Toimetamise eest võiks ka pisut siiski maksta.

„Kiviõliregioon“? Kas selline võiks domeeni nimi olla? Kas võiks domeeni käiku anda ja kulude osas osaleda?

OTSUSTATI: tehakse üks ühinemisteemalise koduleht. Kõik KOV-id jagavad seda linki oma kodulehtedel ja kulude katmises osalevad kõik. Domeeni nimi on Kivioliregioon.ee. Kindlasti avalikustada info ühinemise kohta ka vene keeles. Märksõna on muukeelsete inimeste kaasamine.

2) M.Laan – tutvustan ühinemisprotsessi üldplaani – selle võib jagada kaheks: – Ühinemislepingu koostamine, põhimõtted ja vajalikud lisad; – 2017.a rakendamise faas.

M.Laan – Ametikohtade täpsusega uue KOV struktuuri paika ei panda, ühinemislepingus sätestatakse üldised printsiibid. Olulised küsimused ja kokkulepped peavad olema lepingus kirjas.

Hetkel on õhus 2 teemat:
– mis saab Aserist
– Lüganuse eestvõtmine volikogu ettepaneku näol suurendada ühinejate ringi.

Selleks, et edasi minna vajaliku tempoga, peaksid volikogud lähima kuu aja jooksul otsused ära tegema.

Aseri vallavanem – 77 % elanikkonnast tahtis ühineda lääne suunas Viru-Nigula ja Kundaga. Nendega oleme läbirääkimisi pidanud, ühisosa on meil olemas. Hiljemalt mai esimesel nädalal saame anda vastuse.

M.Laan – Mais läheks siis intensiivselt edasi, ootame Aseri vastuse ära.

M.Laan – Ringi laiendamine – lõuna regioonis seda reaalselt ei kaaluta, et liituda meiega. Piirid on olemas, aga ühisosa ei ole. Kohtla ja Kohtla-Nõmme puhul on loogika parem.

Lüganuse vol. esimees – lõunapoolsed OV on kahtlane. Kohtla, Kohtla-Nõmme osas on asjad lahtised. Leiame, et kuu ajaga küsimust ei lahenda. Volikogud ei jõua otsuseid vastu võtta. Sonda vallavanem – Sonda vallavolikogu liikmed on seisukohal, et oma senist otsust muutma ei hakata, ühinemisringi laiendamise poolt ei olda.

Kiviõli vol. esimees – volikogu teeb otsuse aprill istungil. Kohtla, Kohtla-Nõmme Toila ja Jõhvi on käed andnud, arvame, et sealt ei tule liitlaseid.

Lüganuse vallavanem – me ei tea teiste seisukohti veel täna, aga protsessiga läheb kiireks. Vabariigi Valitsuse poolt surutakse peale 11 000 elanikku, kas peaks selle maagilise arvu kokku saama? Lõunaregioon hoiab kokku, sealt ei tule liitujaid. Ilmselgelt me teame vastust. „Kohtlad“ ei ole ükshaaval kaubeldavad. Volikogu poolt on tehtud ettepanek meile arutamiseks, kui see tundub mõttetu, siis jätame selle küsimuse sinnapaika.

Lüganuse vol. esimees – kuna Aseri teema on lahtine, siis meie volikogu ettepanek on, et võiks arutada ka maakonnapõhist ühinemist. Sonda vallavanem – oleks ikkagi loogiline rääkida KOL-i piirkonnast, kas siis Aseriga või ilma.

Kiviõli linnapea – koostöö on KOL-il olemas, selline ühinemine oleks loogiline.

OTSUSTATI: aprilli kuu volikogu istungil otsustavad Kiviõli ja Sonda laienemise Kohtla ja KohtlaNõmme osas või siis laienemise kogu Ida-Virumaa osas. Aseri teeb põhimõttelise valiku, kuhu suunas liigutakse. Kui 2 partnerit ütleb ühinemisläbirääkimiste laienemisele ei, siis minnakse edasi KOL-i piirkonnaga.

Lüganuse vol. esimees – on tekkinud küsimused komisjonide rollide ja pädevuse osas. Uue KOV personali ja kvalifikatsiooni osas.

M-Laan – Eraldi kindlat reeglistikku pole komisjonidele mõtet määratleda. Lõplike otsuseid komisjoni poolt ei tehta. Nõuded personalile ja kvalifikatsioonile on uue OV pädevus – see on pigem 2017 rakendusfaasi teema juhtimiskomisjonile, need on juhtimisotsused.

Lüganuse vol. esimees – ettepanek on luua veel üks komisjon – keskkonna ja maaelu komisjon, kelle valdkonda kuuluksid Uus Kiviõli kaevandus, Aidu korrastamine, keskkonnatasud, ääremaastumise vältimine jms. Need on teemad, mida tuleks kindlasti arutada.

OTSUSTATI: moodustada keskkonna ja maaelu komisjon. Teenuse korraldus ja investeeringud on juhtivkomisjoni teema. Juhtivkomisjonis osalevad kindlasti volikogu esimees ja vallavanem/linnapea. Iga KOV kaasab komisjonide töösse ametnikke/spetsialiste, keda vajalikuks peab. Liikmete arv pole piiratud, takistusi ei tehta. Väga tähtis on paindlikkus, vastavalt vajadusele ja teemale.

M.Laan tutvustab läbirääkimiste protsessi üldkava (lisatud protokollile)
Mai – teemakomisjonide tulemuste ülevaatamine; juhtimiskorralduse üldised põhimõtted; investeeringud.
Juuni ja august – volikogus arutatakse ÜL-gu tervikvarianti, võetakse seisukoht investeeringute osas. Volikogus võiks käia mitu arutelu, antakse tagasisidet, tehakse ettepanekuid. Augustis – toimuvad teemakomisjonid volikogust saadud sisendiga ja juhtivkomisjonis läheb töö edasi.
2016.a teine pool oktoober–detsember – toimuvad rahvakoosolekud, protsessi ja ÜL avalikustamine jne.

Rahvahääletus viiakse läbi siis, kui on juba olemas ühinemisleping, s.t umbes novembri kuus. Rahvahääletusele läheb ikkagi ühinemisleping. See mis Aseri siin tegi, see on eeluuring, meelsuse väljaselgitamine.

Lüganuse vallavanem – tähtaeg juuni kuu on ebareaalne, liiga kiire.

M.Laan – eesmärk enne suve ÜL üldvaates volikogudele näidata, ajaga on tõesti kitsas.

OTSUSTATI: teha mais intensiivselt tööd, et juunis juba volikogus ÜL-t arutada. Esitatud ajakava sobib. 26.05.2016 ühinemiskoosolek toimub kella 09.00- 13.00-ni.

2. Kogutud andmete ülevaatamine (info slaididel)

Investeeringute tegemine – kuidas teha valik?

Sonda vallavanem – tuleb konsensus leida, piirkonniti. Summadele tuleks seada piir.

OTSUSTATI: algul vaadatakse kogu nimekirja, mida hakkab arutama juhtivkomisjon.

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ, KULTUUR ja VABA AEG

Sisendiks on kaardistada, mis on ühised konkreetsed asjad ja teemad selle valdkonnas.

M.Laan tutvustab haridusasutuste taustaandmeid (slaidid).

LASTEAED
Kas tõstatuvad mingid küsimused lasteaia puhul, muudatused tegevuses?

Sonda vallavanem – osalustasu sõltub teatud komponentidest, need tuleb ilmselt üle vaadata. Meie hoiame seda hinda kunstlikult maas, et maksta vähem sotstoetusi, see on meie põhjendus.

M.Laan – Reaalsus on see et lasteaiakohti hakkab kõvasti üle jääma. Sündimus kinnitab seda seisukohta. 2-4 aastaseid lapsi on palju, vanemates rühmades vähem.
Logopeedid, eriõpetajad – võiks spetsialiste ühiselt kasutada, nõudlus on nende järele väga suur. Tähelepanukoht on erivajadustega lapsed, kui palju neid on. Perspektiivis moodustada eraldi rühm nende tarvis.

MÄRKSÕNAD – Tervikvaates planeerimine, palgatasemete ühtlustamine, osalustasude ühtlustamine. Rühmaperspektiiv nii füüsilise ja vaimse puudega laste rühm regioonis.

KOOL

Kas koolivõrk jääb nii, või vajab muutmist?

Sonda vallavanem – Loogiline on, et gümnaasium jääb Kiviõlisse, põhikooli esimene aste võiks ikka kohtadel edasi olla.

H.Uustalu – peame laste arvu vaatama, kui lapsi ei ole, siis peame midagi muutma. Elanike arv piirkonnas langeb. Sellest mööda vaadata oleks silmakirjalik. Alla 30 inimese lennus pole midagi teha. Gümnaasiumi osas saab otsustada siis, kui selguvad riigi gümnaasiumid.

Lüganuse vallavanem – valus temaatika, meie ei ava 10.klassi (lõpetavad 11 ja 12 kl). Põhikooli teiste astmete ümberkorraldusega soovitame oodata.

H.Uustalu – on reaalne võimalus, et gümnaasiumi astet pole varsti üldse meie piirkonnas, laste arv väheneb. Kiviõli Vene Kool on tõsine küsimus, sellele tuleb kas lisarakendust leida või otsustada, kuidas on mõistlik seal jätkata.

Lüganuse vallavanem – Lüganuse kool vajab investeeringuid.

MÄRKSÕNAD: Koolivõrk vajab korrastamist, gümnaasium olemasolu on Kiviõli puhul oluline. Pedagoogiline personal.

HUVIHARIDUS, NOORSOOTÖÖ

Kiviõli kompetents tuleks küll ära kasutada kunstide kooli näol. Maidla noortekeskus on üks paremini toimivaid noorteasutusi. Noored vajavad vabaaja veetmise kohta. Need peaksid olema väiksemates kohtades olemas. Kiviõlisse on Sondast. Maidlast, Lüganuselt liiga pikk maa.

Oluline on sisulise töö ühine tegemine, organiseeritud ja ühine juhtimine ja koordineerimine. Oluline ei ole mitte ainult omada ruume, vaid ka väliväljakuid. Eesmärk ei ole mitte noori kokku tuua ühte tuppa, vaid suuremaid projekte tuleks koos teha.

Laudkonnad arutavad kuni 5 kõige olulisemat mõtet, mis võiks valdkonda 2021+ ühinenud omavalitsuses iseloomustada

Esimene laudkond:

1. noosootöö – noori paeluv, kaasav, noorte huvidel põhinev.
2. haridus – kindlat üks gümnaasium, kuid võimalikult kodulähedane põhikooli esimese astme hariduse võimalus ja kvaliteetne haridus. Mõelda korrastamise peale selles võtmes, kui ei peaks piirkonnas olema enam gümnaasiumit. Huvikooli kindel säilitamine hariduse kõrgema tasemega.
3. kultuur – koos käimise koht peab igas piirkonnas olemas. Ühine kalender, ühised suuremad üritused. Entusiasmi toetavad, inimesi kaasavad ettevõtmised, tagada inimestele võimalused. Juhtimine, tegevus koordineeritud.
4. sport – spordikooli võimalus koos koolivõrgu arendamisega. Täiskasvanute sport – kas koordineeritud klubilise tegevusena? Piirkonnas on väga head saalid olemas, kõiki tuleks ära kasutada.
5. Venekeelsed inimesed, nende kaasamine.

Teine laudkond:

1. kodulähedane haridus – korrastatud koolivõrk regioonis, aga võimalikult kodulähedane põhiharidus. Erivajadustega, kutseõppe, täiskasvanute koolitus jne
2. traditsioonilised üritused (ajalooliselt juba) ühendavad valla osade erinevaid inimesi, kindlasti sport. Aitab luua ühtsuse tunnet.
3. hea noorsootöö, kodulähedal keskuste säilimine.
4. töötavad seltsid rahvamajad, juhtimine viidud ühtse juhtimise alla, mis tagab hea ülevaate eelarvest, kooskõlastatud ürituste toimumise ajad jne
5. vabaaja veetmise võrgustiku loomine, kuhu lülitada spordisaalid, Kiviõli seikluskeskus, Aidu veekeskus. Võrgustik, mis annab hea informatsiooni, saab ühendada ühtsesse süsteemi kergliiklusteede võrguga, võimaluste kaardistamine ja väljatoomine.

Mis on peamised sisekeskkonnast tulenevad piirangud, mis täna takistavad soovitud olukorra poole liikumist?

1. muukeelsete kaasamine (keeled)
2. raha vs inimene
3. ettevõtete kaasamine
4. noorsootöötajate (vastava ala spetsialistude) kaasamine
5. otsused ja pidev parendamine ja vastused miksidele
6. hoiame oma inimesi
7. isikliku ego ületamine, mitte mis mina kaotan, vaid mis lapsed võidavad nt.

SOTSIAALTEENUSED JA -TOETUSED + TERVISHOID

Sonda vallavanem – toetuse määrad peaksid olema ühtsed. Missuguseid toetusi antakse, see võib olla erinev.

M.Laan – Kui Kiviõli ja Lüganuse sotstoetuste tase tõsta tasemele mis maksab Sonda täna, siis tuleb juurde leida 150 000 eurot.

Lüganuse vallavanem – me ei suuda sellisel tasemel edasi minna, Sonda jääb kannatajaks mingil määral, me ei suuda seda taset niipalju tõsta.

MÄRKSÕNAD: Vajaduspõhisuse sissetoomine sotstoetuste süsteemi. Ühtlustamine on vajalik. Esimesel võimalusel tuleks jõuda ühtsete tulemusteni. See põhimõte tuleb ühinemislepingusse sisse kirjutada (määruseid ei jõua muuta). Mõeldav oleks kohe välja töötada ülevallaline ühine sotsiaalteenuste ja -toetuste kord uue sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt.

HOOLDEKODUD

Vabu kohti on küll, see puudutab märkimisväärselt KOV eelarvet rahaliselt.

MÄRKSÕNAD: ÜL-s tuleks sätestada, mis on Kiviõli Tervisekeskuse tulem, mõistlik arengukontseptsioon. Toetada kohalikku hooldekodu teenuse pakkujat, tuua inimesed siis piirkonda.

PEREARSTIPUNKTID esmatasandi perearstiteenus

Tervisekeskuse projekt haakub selle teemaga, perearstikeskus Kiviõli polikliiniku II korrusele. Olemasolevate perearstide hoidmine on väga suur väärtus.

TEENUSED

Laudkonnad arutavad, mis on 5 kõige olulisemat mõtet, mis võiks valdkonda 2021+ ühinenud omavalitsuses iseloomustada

Esimene laudkond:

1. multifunktsionaalne tervisekeskus, perearstiteenus, eriarstiteenus, avahooldus ja sotsiaalteenus sotstransport jne.
2. Sotsiaalvaldkonna eelarveline ja struktuuriline juhtimine on keskuses, sotsteenuse osutamise punktid toimivad vanades kohtades inimesele lähedal koha peal.
3. sotsteenuste võimalik kiire ühtlustamine, k a õigusaktide süsteem (kohe alustada).
4. vanurite päevakeskused, võrgustiku väljaehitamine, teenuste arendamine, elanikkond vananeb
5. kohalik arstipunktide säilitamine
6. sotsiaaleluruumide väljaarendamine (sotsiaalmaja(d))

Teine laudkond:

1. ühtsed toetuse määrad, toetused olulisematele sihtgruppidele (vajaduspõhisus)
2. päevahoid – vanuritele hoiukoht, transport, võiks tekkida eraettevõtja, kes teenust pakub. Koduteenus, vahemaad on märkimisväärsed. Päevakeskused – virgemale eakale, tegevuste arendamine.
3. Tervisekeskus vs perearstikekus, tugiteenused.
4. Õendusabi
5. Töötud – oht äriettevõtetest, sotsiaalne olukord muutub siis oluliselt.

Mis on peamised sisekeskkonnast tulenevad piirangud, mis täna takistavad soovitud olukorra poole liikumist?

1. personal – seaduse valguses nõuded, nappus, kvalifikatsioon. Koostöö õppeasutustega, stipendiumid, koolitused, praktika jne
2. Palgatasemed
3. eelarvamused – avatus
4. erinevad arvamused ja nägemused.

MÄRKSÕNAD: Ühine sotsiaaltransporditeenuse arendamine, koduteenuse (tasulise) arendamine, avahooldus.

OTSUSTATI: konkreetselt vaatame üle OV palgatasemed nii sotsiaalvaldkonnas kui ka hariduses.

KOMMUNAAL, ETTEVÕTLUS (turism) ÜHISTRANSPORT

Kas on mõistlik kinnisvara hooldamise ühildamine?

Sonda vallavanem – loogiline, et kõik läheb Kiviõli Kinnisvarahoolduse haldamisele

Lüganuse vallavanem – kindlasti ühtse haldamise loomise vajadus on, meil ei ole midagi selle vastu.

Kiviõli vol. esimees – soojamajandus ka ühtse juhtimise alla

Lüganuse vallavanem – selles valdkonnas on raske ühiselt edasi minna. Meil on selleks ajaks soojaettevõtjaga leping olemas, mis kehtib 10 aastat. Need meie investeeringud on pikaajalised, pikaajalise tasuvusega.

R.Lindeberg – aastaks 2018 peavad olema loodud KÜ-d, need majandavad ise.

MÄRKSÕNAD: Ühtse juhtimise alla kuuluks kogu kinnisvara, ka munitsipaalkinnisvara. Reorganiseerimist, sisulist ümberkorraldust vajav teema.

Koristusteenus, heakord, niitmine – kas ise või osta teenus sisse?

MÄRKSÕNAD: Otsest vajadust ise teha pole, sisseostetud teenus on odavam ja kiirem, vajaduspõhine. Jätta paindlik võimalus, osa teenust pakkuda ise, osa osta sisse. Kinnisvarahooldus võiks olla keskselt korraldatud, õlejäänud siis otsustuskorras, ühtlustatakse töö käigus.

OTSUSTATI: igaüks toob välja niitmise kulu (hektarid ja selleks kulunud raha)

TRANSPORT

Igal OV on transport keskusepõhine, inimesi veetakse keskusesse. Suures pildis ei ole kulud väga suured.

Mis on suurim arenguvajadus transpordis?

Täna on seda raske öelda, pidades silma suurt OV-st. Võimalus on, et OV paneb oma bussiliini lõpuks käima.

MÄRKSÕNAD: ühine transpordikorraldus tuleb välja töötada. Kiiret lahendust pole võimalik saavutada. Olemasolevate lepingute kehtivuse lõppemisel 2020 hakkaks toimima uus lahendus. Tuleb jätkata praegu samas korras. Tuleks kujundada terviklik nägemus, see võtab aega. Selge trend on sõidu jagamise teenused.

ETTEVÕTLUS (TURISM)

Sonda vallavanem – Sonda valda moodustatav Virumaa elamuskeskus „Ajavagun“ haldab ja moodustab pakete turismi valdkonnas.

Lüganuse vallavanem – me peame teineteise projekte aktsepteerima ja nendega edasi minema.

Millised on ettevõtluse uued suunad, ühised võimalused?

Kiviõli tööstusalad on olemas, rahastamise projektitaotlus on sisse antud. Sondas on 2 ala eraomandis, aga seal tegevust ei toimu.

Lüganuse vallavanem – kindlasti peame aitama kaasa, et kui keegi tahab tulla siia midagi tegema, siis on selleks võimalused olemas. Takistuseks on, et tegelikult ei jätku meil nõutud tööjõudu. Peame looma võimalused 10-20 inimesega ettevõtete tulekuks valda. Vältimaks sotsiaalset katastroofi, kui suurte ettevõtetega peaks midagi juhtuma. Ümberstruktureerimine on oluline, kui üks ettevõte lõpetab ja teine alustab, ei kaotata töökohti. Töötajate transportimine on lisakulu tööandjale, ühistransport ei rahulda. Olemasoleva infrastruktuuri uuendamine ei ole mõttekas. Tuleks olemasolevate aladega edasi minna, uusi tööstusalasid pole mõtet tekitada.

MÄRKSÕNAD:

1. Keskkonna loomine väikeettevõtluse tarvis
2.Turism suurprojektid
3.Ettevõtkusalad
4.Väikeettevõtlus olemasolevatel aladel
5.Inimressursi ümberstruktureerimine, ümberõpe, eesmärgiga luua suurema lisandväärtusega töökohti.

INVESTEERINGUD

1) Kiviõli linnakeskkond
2) Kergliiklusteed
3) Vesi ja kanalisatsioon
4) Sotsiaaleluruumid (vangid, lastekodulapsed jne). Olemasolevate pindade ärakasutamine, uuendamine.

MÄRKSÕNAD: uue ühise üldplaneeringu koostamine. Vabaaja veetmise alad (Liimala rand, Aa rand, Aidu veekeskus, Uljaste), selles valdkonnas tegutseb erasektor Tuleks eraettevõtlusele anda võimalus, neid abistada.

Laudkonnad arutavad, mis on 5 kõige olulisemat mõtet, mis võiks valdkonda 2021+ ühinenud omavalitsuses iseloomustada

Esimene laudkond:

1. Toimiv ühistransport, uus lähtub vajadusest (koolid, huvikoolid, tööealiste vedu) KOV-i vedu ja maakonnaliinid suunata ümber.
2. Ettevõtluskeskkonna soodustavad korrastatud tegevused, komplekselt lähenemine, ettevõtlusinkubaatorid, koolitused. Korrastatud tegevus ettevõtjaid kaasates, KOV, haridusasutused, maine kujundamine, promomine. Peale töökoha loomist noorele inimesele ka muu vajaliku loomine (elukeskkond, kõik vajalik olemas). Minimaliseerida sõltuvust suurettevõttest.
3. Kõik kommunaalteenused, heakord, haljastus on lahendatud partnerlustehingutega (teenus sisse ostetud, soodustab ettevõtlust).
4. Turismiobjektide mõtestatud arendamine kaasates ettevõtjaid. Ruumiline planeerimine oleks kooskõlas turismiobjektidega (aeg, ruum, nõudlus). Panustada tuleb avalikku linnaruumi.
5. Rohkem riiki siia piirkonda.

Teine laudkond:

1. Kommunaal (kinnisvara), lumekoristus, niitmine oleks erakätes, teenuse korraldamise pool on kohapeal.
2. Säilitada kohapeal majandus- ja sotsiaalüksused (Püssi, Maidla, Sonda).
3. Toimiv ühistransport
4. Välja arendatud ja toimiv Aidu-Kiviõli seiklus, Virumaa süda, loomekastell, mõisad jne.
5. Jagatud teenused „Uber”, kasutada kohalikku ressurssi teenuste osutamiseks.

Mis on peamised sisekeskkonnast tulenevad piirangud, mis täna takistavad soovitud olukorra poole liikumist?

1. raha – välisfinantseerimine
2. tahtmine
3. maine (kujundus)

MÄRKSÕNAD: väliskoostöö teema, sõpruslinnad, avatus, koostöömõtted, uued ideed jne.

Tiina Urban
protokollija

ALLIKAS: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised Avakoosoleku protokoll 05.04.2016

Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 09.03.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Avakoosoleku p r o t o k o l l

Maidlas 09.märts 2016 nr 1

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.15

Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Tiina Urban (Kiviõli linnasekretär)
Võttis osa: 22 osalejat (nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile) Kiviõli linn, Lüganuse vald, Sonda vald ja Aseri vald

Avasõnad tervituseks ütleb Lüganuse Vallavolikogu esimees Marja-Liisa Veiser

Tervitussõnavõtuga esineb Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin

Konsultant Mihkel Laan tutvustab ajakava:
1. Sissejuhatus: läbirääkimiste taust; teadaolevad tähtajad ja vajaminev dokumentatsioon; konsultandi roll läbirääkimistel
2. Piirkonna üldpilt: peamised sotsiaalmajanduslikud näitajad
3. Läbirääkimiste käigus lahendamist vajavate probleemide ja ootuste esitamine iga KOVi poolt
4. Läbirääkimiste korraldusega seotud küsimused, sh:

• ajakava
• komisjonid
• kokkusaamiste korraldus, sh tehnilised aspektid
• andmete ja analüüside vajadus
• tegevuste rahastamine
• läbirääkimisprotsessi töönimetus
• kommunikatsiooni alused ja korraldus

M.Laan: missugune on üldpilt Kiviõli regiooni linnade/valdada ühinemisel:

• Loogiline kooslus: 1 suurem keskus ning sellega seotud tagamaa, funktsionaalselt toimiv ja loomulik
• Pikaajaline ja toimiv koostöö (ühised investeeringud, tegevused, kokkusaamised jne)
• Mõistlik suurus ja vahemaad – ca 11 000 inimest ja 666 km2, enamus asulad keskusest lähemal kui 10 km
• Keskuslinn ja teised KOVid – võrdsed partnerid (5500 + 5500)
• Toredad ja koostöötahtelised inimesed
• Ühinemine tundub loogiline ja hea mõte

M.Laan: täna on väga õige ja viimane aeg alustada ühinemisläbirääkimistega, sest oodata seaduse jõustumist pole mõtet. 2017.a jaanuari kuus peab olema ühinemiseks valmidus olemas ja nõusolek, koos vajalike lisadokumentidega, esitatud maavanemale.

Mis on oluline:
M.Laan – oluline on soov ja tahe, head lahendused on vaid enda kätes, piisav „lennukõrgus“. Kõiki detaile ei saa ühinemislepingusse kirja panna. Ühinemislepingus kajastatakse strateegilised küsimused ja kokkulepped.
Iga asjaomane vald/linn tagab:

1) vajalike uuringute tegemise – ei ole ilmtingimata vajalik
2) läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise – koduleht, eraldi teavitusplaan
3) elanike arvamuse väljaselgitamise – volikogud kehtestavad korra.

M.Laan tutvustab piirkonna üldpilt, sh peamiseid sotsiaalmajanduslikke näitajad (lisatud slaididena protokollile)

Kõik omavalitsused toovad välja kuni 5 peamist ootust/soovi ja probleemi/muret seoses ühinemisläbirääkimistega

Kiviõli linn
Ootused:

• Üheskoos pakkuda paremat tervise ja sotsiaalabi teenust läbi tervisekeskuse arendamise
• Parem ühistranspordi korraldus
• Võimalus arendada ühiselt turismi
• Ettevõtluskeskkonna ühises arendamises potentsiaal (väikeettevõtlus)

Mured:

• Elanikke hirmutatakse pseudoteemadega
• Erinevad kogukonnna ja kultuurid
• Suurtööstus ja sõltuvus ressursimaksudest

Aseri vald

• Kõikide osapooltega arvestamine ka tulevikus
• Pakutavate teenuste taseme parandamine (vähemalt säilitamine)
• Kokkulepitud ühinemislepingu punktidest kinnipidamine
• Volikogus esindatuse tagamine proportsioonaalselt
• Investeeringute jaotuse kokkuleppe täitmine
• Haridus, sotsiaal jt valdkondade arendamine

Aseri vallavolikogu otsustab 28.03.2016 istungil, millisel suunal peetakse edasisi ühinemisläbirääkimisi, kas Kiviõli või Kunda linnaga.

Lüganuse vald
Ootused:

• Võimekuse kasv ja tagamine – spetsiaistid, toimimine jms
• Haldusmenetluse lihtsustamine – transport, haridus jne
• Kvaliteetsemad avalikud teenused
• Asjaajamise lihtsustamine – kohapeal sots ja majandus
• Valimistel võiks olla mitu valimisringkonda
• Külavanemate kaasatuse tagamine

Mured:

• Ääremaastumine
• Linna domineerimine
• Aseri küsimus, kogu Ida-Virumaa küsimus: mõelda suuremalt juba täna
• Poliitiline killustatus
• Regionaalne killustatus
• Võimalikult kodulähedase hariduse tagamine
• Kaevandustemaatika probleemid
• Eakate kõrge %
• Suurtööstuse edasine areng (Kiviõli Keemiatööstus)
• Ühinemislepingu pidavus
•  Avalike teenuste säilitamine: sots. + majanduse osa

V.Rauam: siin rõhutaks, et see on laiem küsimus regioonis, oluline on Ida-Virumaa liikumine üldse. Aseri otsus on oluline, sest ei tahaks moodustada valda napilt üle 5000 elanikuga. Võik olla ikka 11 000 elanikuga omavalitsus. Tekiks võrdväärne partner lõuna regiooni kõrval.

Sonda vald Ühinenud KOVi puhul oluline
Ootused:

• Sonda tänasel territooriumil säiliks ka hea elukeskkond (mitte ainult kaevandamine)
• Ühistranspordi korraldus (mis saab dotatsioonist?) – peab olema tagatud ka kaugematele küladele
• Kvaliteetsem haridus (kodulähedane, vähemalt algkool)
• Et inimesed saaks kaasa rääkida ka tulevikus suures KOVis (külavanem)

Probleemid:

• Piirkonna suurim tööandja – mis saab tulevikus?
• Teenuste kaugenemine, punktid peaksid jääma kohapeale

Küsimus: kas riik on külavanemate staatuse reguleerimas?

M.Laan: riigi poolt külavanemate keskset regulatsiooni ja lahendust ei tule.

A.Eiche: Külavanemate institutsiooni saab ühinemislepingus ära reguleerida.

Läbirääkimiste korraldusega seotud küsimused

• Ajakava
• Komisjonid
• Kokkusaamiste korraldus, sh tehnilised aspektid
• Andmete ja analüüside vajadus
• Tegevuste rahastamine
• Läbirääkimisprotsessi töönimetus
• Kommunikatsiooni alused ja korraldus

Ajakava:
OTSUSTATI: Selleks, et aasta lõpuks jõuaks protsessi läbida, koostatakse ühinemislepingu esimene versioon hiljemalt Jaanipäevaks. See ei oleks avalik versioon, vaid suunatakse volikogudesse tutvustamiseks. Andmete alustabeli vorm (asutused, töötajad, palgatasemed, lasteaialapsed, õpilased, toetused, investeeringud, osalused organisatsioonides) esitatakse M.Laanile 2 nädala jooksul peale vormi laekumist KOV-ile. Andmete edastamist koordineerib Kiviõli linn.

Komisjonid:
M.Laan: komisjonide moodustamisel on välja pakkuda 2 võimalust:
1) moodustada eraldi komisjonid (nt 2 inimest igast KOVist):

• Haridus, noorsootöö, kultuur ja vaba aeg
• Sotsiaalteenused ja –toetused + tervishoid
• Kommunaal, ettevõtlus (turism), ühistransport
• Juhtivkomisjon (investeeringud, korraldusmudel, juhtimine) + keskkond

2) võimalus – juhtivkomisjon, kus käsitletakse kõiki teemasid?

OTSUSTATI: jätkata koostööd esimese variandiga, kus komisjonid teevad tööd valdkonnapõhiselt ja juhtivkomisjoni kureerib tegevusi. Juhtivkomisjon annab informatsiooni üldkogule.

Kokkusaamine:
OTSUSTATI: läbirääkimiste koosolekuid peetakse rotatsiooni korras järgemööda igas ühinevas omavalitsuses. Koosoleku päevaks saab teisipäev (erandjuhtudel neljapäev). Järgmine kokkusaamine toimub Kiviõli I Keskkoolis 05.04.2016 algusega kell 09.00. Koosolekud toimuvad terve pika päeva, plokkide kaupa. Kohapeal on olemas koordinaator. Võõrustaja tagab koosoleku ruumid ja tehnika, kohvi, tee jne. Võõrustaja tagab koosoleku protokollimise.

Rahastamine:
OTSUSTATI: esialgu ühinemise fondi (osaleb iga OV rahaliselt, nt 1 euro iga elaniku kohta) mitte moodustada, seda saab otsustada ja korraldada jooksvalt töö käigus.

Elanike küsitlus:
M.Laan: elanike küsitlust on võimalik teha nii küsitluspunktides kui ka elektrooniliselt (VOLIS) või ainult küsitluspunktides. E-hääletamine on võimalik Andmevara lahenduse VOLIS kaudu. See maksab suurusjärgus 1500 – 1700 eurot. Hääletus on rahvastikuregistri põhine. Kindlasti tuleks kaaluda e-hääletust alternatiivina hääletuspunktidele.

Kommunikatsiooni alused ja korraldus:
Eesmärk on tagada avalik ja läbipaistev protsessi kajastus

OTSUSTATI: Sonda valla esindaja täpsustab, kas on mõeldav nende IT inimese poolt luua eraldi ühinemise teemaline veebileht ja seda administreerida. Kui see pole võimalik, siis tuleb arutusele siiski ühinemise fondi loomine ning veebileht tehakse nendest vahenditest.

A.Eiche: tean, aga täpsustan, et on olemas võimalus ühinemisprotsessi ajaks kaasata abiliseks praktikante.

Tiina Urban
protokollija

ALLIKAS: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised Avakoosoleku protokoll 09.03.2016